โปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ให้พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน

และขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 104 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบข้อ 8 วรรคสอง ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใดหรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ. 2548 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นั้น

เนื่องจากการพิจารณาสั่งการทางวินัย พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามความมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ที่บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันได้รับสำนวน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ่งทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน

Advertisment

ในการนี้ หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ข้าราชการตำรวจผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนและให้ถือว่าไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสืบสวนหรือสอบสวนแล้วแต่กรณี นับแต่วันครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นจะเสร็จสิ้นและมีคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มีคำสั่งให้ พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้มีมติให้ความเห็นชอบคัดเลือกแต่งตั้ง พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 178 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบมาตรา 53 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566

Advertisment
พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา
พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา (ภาพจากเฟซบุ๊ก ดร.วิระชัย ทรงเมตตา)

สำหรับ พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา ชื่อเดิม สุวิระ ทรงเมตตา พื้นเพเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 แต่ไม่ได้จบเตรียมทหาร มีดีกรี ดร.เคยเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา

ในอีกมุมหนึ่ง พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเมื่อปี 2563 นิตยสารฟอร์บประเทศไทย เคยจัดอันดับให้ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา อยู่ในอันดับที่ 40 จากจำนวน 50 มหาเศรษฐีหน้าใหม่ มีทรัพย์สินมูลค่า 585 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังถูกกล่าวหาและถูกให้สำรองราชการ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ได้บวช และเดินสายทำบุญอย่างต่อเนื่องในชื่อของ พระวิระชัย เมตตาธีโร

พระวิระชัย เมตตาธีโร
ภาพจากเฟซบุ๊ก ดร.วิระชัย ทรงเมตตา

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา