ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บริษัท ฟิวเจอร์ เพอร์เฟค ซินดิเคท และไอที พลาซ่า

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท ฟิวเจอร์ เพอร์เฟค ซินดิเคท นายสมชาย จันทนะประสาทพร และบริษัทไอที พลาซ่า ถูกธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยื่นฟ้องล้มละลาย

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีหมาลยเลขแดงที่ ล.3202/2566 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสามล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท ฟิวเจอร์ เพอร์เฟค ซินดิเคท จำกัด ลูกหนี้ที่ 1, นายสมชาย จันทนะประสาทพร ลูกหนี้ที่ 2 และบริษัทไอที พลาซ่า จำกัด ลูกหนี้ที่ 3 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่ง ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

 


-ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ฟิวเจอร์ เพอร์เฟค ซินดีเคท