ป.ป.ช.แจ้ง ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่ม รวมผู้บริหารแบงก์กรุงไทย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม ได้แก่ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนยีระบบราง, ประธานและกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของธนาคารกรุงไทย และบริษัทที่แบงก์กรุงไทยถือหุ้นอยู่เกิน 50% และบบส.สุขุมวิท มีผลบังคับใช้ในอีก 60 วัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2566  ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ลงนามโดยพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 โดยกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศกำหนดตำแหน่งดังกล่าวสอดคล้องตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา28 (3) ประกอบมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามกรทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566”

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้เพิ่มความต่อไปนี้ ใน 7.8.5 องค์การมหาชน ของข้อ 4 (7) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ได้แก่

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
  • ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  • ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  • กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  • กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
  • กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด”

นอกจากนี้ยังมีประกาศอีกฉบับ กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่ม ได้แก่

  • รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  • รองผู้อำนวยการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ประกาศป.ป.ช. ตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่ม

ป.ป.ช.ประกาศตำแหน่งต้องยื่นบัญชีทรัพยืสินเพิ่ม

-ประกาศป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีทรัพยืสินเพิ่ม