ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้งกรรมการใหม่ บอร์ด อ.ต.ก. รวม 7 คน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ชุดใหม่ รวม 7 คน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 ธันวาคม 2562, 23 มีนาคม 2564 และ 3 สิงหาคม 2564) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน 7 คน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2564 และลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นั้น

บัดนี้ กรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน 7 คน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

1. นายภาณุ สุขวัลลิ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)

2. นายณฐกร สุวรรณธาดา (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)

3. นายสำเริง แสงภู่วงค์

4. นายวีรวัฒน์ ยมจินดา

5. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

6. นายกวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์

7. นายณัฐชา ลิขิตกิจวรกุล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566


แต่งตั้งบอร์ด อ.ต.ก. ชุดใหม่