สำนักนายกฯออกประกาศ แต่งตั้งกรรมการสิทธิบัตรชุดใหม่ 12 คน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตรชุดใหม่ จำนวน 12 คน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ (16 มีนาคม 2564) เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร จำนวน 12 คน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร จำนวน 12 คน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ

1.นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

2. นายธีรยศ เวียงทอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์

3. นางสาวณัฐนันท์ สินชัยพานิช สาขาเภสัชศาสตร์

4. นายพีระ เจริญพร สาขาเศรษธูศาสตร์

5.นายเพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

1. นายวิชา ธิติประเสริฐ สาขาเกษตรศาสตร์

2. นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ สาขานิติศาสตร์

3. นายบุญสนอง รัตนสุนทรากุล สาขาอุตสาหกรรม

4. นายชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล สาขาวิศวกรรมศาสตร์

5. นายเกรียงศักดิ์ ขาวเนียม สาขาวิทยาศาสตร์

6. นายพงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7. นางสาวโอภา วัชระคุปต์ สาขาเภสัชศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

 


ประกาศสำนักนายกฯ ตั้งกรรมการสิทธิบัตรชุดใหม่