โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 แก่นางปราณี อุ่นพรม

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 ให้แก่ นางปราณี อุ่นพรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนที่ 29 ข เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 แก่ นางปราณี อุ่นพรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

สำหรับประวัติความเป็นมาของ เหรียญรัตนาภรณ์เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2412 พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์และในการช่าง เดิมชื่อ “เหรียญรจนาภรณ์” ซึ่งเป็นชั้นที่ 1 และเหรียญบุษปมาลาซึ่งเป็นชั้นที่ 2 ภายหลังจากการการตราพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2416 เปลี่ยนชื่อเป็น “เหรียญรัตนาภรณ์”

ในปี 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรารภถึงเจ้านายและข้าราชการ ซึ่งตามเสด็จประพาสเกาะชวาต้องลำบากตรากตรำ เพื่อช่วยกันพยาบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมขุนนครราชสีมา ซึ่งประชวรหนักอยู่เกือบเดือน จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญรัตนาภรณ์ขึ้นใหม่ โดยให้แบ่งออกเป็น 5 ขั้น เพื่อพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้โดยเสด็จในครั้งนั้นทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน และพระราชทานแก่ผู้อื่นเป็นบำเหน็จความชอบอย่างอื่นต่อมา


ต่อมาในปี 2447 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4 ขึ้นอีกอย่างหนึ่ง สำหรับพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้รับราชการมาในรัชกาลที่ 4 หรือผู้เป็นสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ หลังจากนั้น ได้มีการสถาปนาเหรียญรัตนาภรณ์ขึ้นในทุกรัชกาลจนถึงปัจจุบัน