โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ 138 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ รวม 138 ราย ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 100 ราย และเกษียณอายุราชการ 38 ราย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ รวม 2 ฉบับ มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับ ประกาศฉบับแรก มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 100 ราย

               

ส่วน ประกาศฉบับที่สอง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศร้อยตำรวจตรีเป็นกรณีพิเศษให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 38 ราย

พระราชทานยศตำรวจ 100 ราย ส่วน1

ดูรายชื่อประกาศฉบับเต็มที่นี่

Advertisement

ดูรายชื่อประกาศฉบับเต็มที่นี่