โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ รวม 699 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 2 ฉบับ ฉบับแรก จำนวน 245 ราย ฉบับที่สอง 154 ราย รวม 699 ราย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ รวม 2 ฉบับ รวม 699 ราย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับ ประกาศฉบับแรก มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 545 ราย

               

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1. พันโท การุณ ชาตะรูปะชีวิน เป็น พันเอก
2. นาวาโท ฉันท์ ศรีพงษ์ เป็นนาวาเอก
3. พันโทหญิง วรรณภา มะลิใจ เป็นพันเอกหญิง
4. พันตรี สิริพงศ์ แสงสัจจา เป็น พันโท
5. จ่าสิบเอก ไพศาล วงศ์ชุติมา เป็น ร้อยตรี
6. จ่าสิบเอก ธวัช ปาละสูตร เป็น ร้อยตรี
7. จ่าสิบเอก ศรุต ประดิษฐ์จา เป็น ร้อยตรี
8. จ่าสิบเอก สุเมธ บุตรเนียร เป็น ร้อยตรี
9. จ่าสิบเอก วัชระ สุขประยูร เป็น ร้อยตรี
10. จ่าสิบเอก อนันตพล บุญโสม เป็น ร้อยตรี
11. พันจ่าอากาศเอก ธีรสันต์ ศรีสกุลดิศ เป็น เรืออากาศตรี
12. พันจ่าอากาศเอก ภูดิศ เรี่ยวแรง เป็น เรืออากาศตรี

ดูรายชื่อจากประกาศฉบับเต็ม ที่นี่

พระราชทานยศทหาร

Advertisement

ส่วน ประกาศฉบับที่สอง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดี แก่ทางราชการ จำนวน 154 ราย

สำนักงานรัฐมนตรี
1. พันเอกหญิง สุริยา สุวรรณประสิทธิ์ เป็น พลตรีหญิง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2. พลโท นิธิ จึงเจริญ เป็น พลเอก
3. พลตรี กฤษฎา รัตแพทย์ เป็น พลโท
4. พลตรี เอกสิทธิ์ บุญญารักษ์ เป็น พลโท
5. พลตรีหญิง อิษฎา ศิริมนตรี เป็น พลโทหญิง
6.พันเอก สุรัตน์ ปราชญากุล เป็น พลตรี
7.พันเอก นรินทร์พร ขุมนาค เป็น พลตรี
8. พันเอก เทอดทูล สุวรรณกูฏ เป็น พลตรี
9. พันเอก ชยพล กองแก้ว เป็น พลตรี
10. นาวาเอก พหล อรัณยกานนท์ เป็น พลเรือตรี
11. นาวาเอก อนุจิต สุริยกุล ณ อยุธยา เป็น พลเรือตรี
12. นาวาอากาศเอก อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์ เป็น พลอากาศตรี
13. พันเอกหญิง พรพิมล ร่มตาล เป็น พลตรีหญิง
14. พันเอกหญิง บุญตา ประสงค์ดี เป็น พลตรีหญิง
15. พันเอกหญิง สิริพร สงเคราะห์พันธุ์ เป็น พลตรีหญิง

Advertisement

ดูรายชื่อจากประกาศฉบับเต็มที่นี่