โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศข้าราชการตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชฯ 10 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศข้าราชการตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 10 ราย ตั้งแต่ร้อยตำรวจตรียันพันตำรวจโท หลังถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกดำเนินคดีอาญา จำหน่ายยาเสพติด ปล้นทรัพย์ ประทุษร้าย มีไม้หวงห้าม รวมทั้งจำหน่ายอาวุธปืน

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 10 ราย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โดยข้าราชการตำรวจทั้ง 10 ราย ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกระทำผิดอาญา ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมาย ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อาวุธปืน หน่วงเหนี่ยวกักขัง มีพฤติการร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

               

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศข้าราชการตำรวจ ออกจากยศตำรวจ จำนวน 10 ราย ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 (4) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

  • 1. พันตำรวจโท ปุณณวิชช์ กระแสร์
  • 2. พันตำรวจตรี ศักรินทร์ หลำเอียด
  • 3. พันตำรวจตรี วัฒนา นวลศรีดำ
  • 4. ร้อยตำรวจเอก ปฏิภัสส์ ยกประสพรัตน์
  • 5.ร้อยตำรวจเอก ภาณวุฒิ ถนอมสิงห์
  • 6. ร้อยตำรวจโท สายลม รอดอุปโป
  • 7. ร้อยตำรวจโท มีชัย ช่อสม
  • 8. ร้อยตำรวจตรี วิเชียร มะลิคง
  • 9. ร้อยตำรวจตรี บุญลือ สุคลธา
  • 10. ร้อยตำรวจตรี สุรพล เจะจาโรจน์

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ถอดยศตำรวจ10 ราย

Advertisement

ถอดยศตำรวจ 10 ราย

ถอดยศตำรวจ 10 ราย