ตลท. แจ้งอย่างเป็นทางการ “พิชัย ชุณหวชิร” ลาออก “ประธานบอร์ด” มีผลทันที

SET

ตลาดหลักทรัพย์ แจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว “พิชัย ชุณหวชิร” ลาออก “ประธานกรรมการ” มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. เป็นต้นไป

วันที่ 25 เมษายน 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ขอแจ้งให้ทราบว่า นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งผลให้นายพิชัย ชุณหวชิร สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไปด้วย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ นายพิชัย ชุณหวชิร ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อีกตำแหน่งหนึ่ง ก็มีความประสงค์ที่จะลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2567 หนึ่งในนั้นคือนายพิชัย ชุณหวชิร โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ 5 ก.พ. 2567 จากนั้นเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2567 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติเลือกนายพิชัยให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนที่ 18 แทนนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่ครบวาระ

Advertisment