มหาดไทยไฟเขียว เปิดสถานบริการ-ผับ บาร์ได้ถึงตี 4 ในพื้นที่ท่องเที่ยว

ผับ บาร์ ร้านเหล้า

กระทรวงมหาดไทยสนองนโยบายรัฐบาล ขยายเวลาเปิดสถานบริการ ผับ-บาร์ กระตุ้นภาคท่องเที่ยว รวมถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เล็งออกกฎกระทรวงอนุญาตเป็นรายพื้นที่ในพื้นที่ท่องเที่ยว พร้อมเสนอเข้าที่ประชุมครม. และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ย้ำพื้นที่ที่ขอมาต้องบริหารจัดการได้ และต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ใน เพจของกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการขยายเวลาการเปิดสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวในบางพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้กระทรวง ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยลำดับ เพื่อให้นโยบายกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ขณะเดียวกันก็สามารถบริหารจัดการได้ ดูแลผลกระทบด้านสังคมได้อย่างรอบด้านและเป็นไปตามกฎหมาย

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า ในวันนี้นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ กรุงเทพฯ เพื่อกำหนดแนวทางการขยายเวลาเปิดสถานบริการตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการที่จะออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพื้นที่ท่องเที่ยว เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการในกรณีที่จะกำหนดเป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น.(ตี4)ได้

ซึ่งกฎกระทรวงนี้จะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพในภาคการท่องเที่ยว สามารถขอขยายระยะเวลาสถานบริการได้ โดยหากพื้นที่ใดขออนุญาตเข้ามา และสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขตามกฎกระทรวง รมว.มหาดไทยก็จะออกประกาศกระทรวงให้เป็นรายพื้นที่ต่อไป

“การออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อเป็นการไม่เลือกปฏิบัติว่าภาครัฐไปอนุญาตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้ หากพื้นที่ใด จังหวัดใดมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎกระทรวงกำหนด ก็ยื่นขอมาทางมหาดไทย และรัฐมนตรีก็จะประกาศให้รายพื้นที่ตามความพร้อม ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ไม่ได้เลือกช่วงเวลาหรือเลือกพื้นที่ ขณะเดียวกันก็สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้เพื่อลดผลกระทบที่อาจตามมาจากการขยายเวลาเปิดสถานบริการได้” นางสาวไตรศุลี กล่าวและว่า

นายอนุทินได้รับทราบหลักการซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในครั้งนี้แล้ว และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน ประกอบด้วย การยกร่างกฎกระทรวง ให้ รมว.มหาดไทยเห็นชอบก่อนนำออกรับฟังความคิดเห็น และเสนอเข้าที่ประชุม ครม.อนุมัติ และ รมว.มหาดไทยลงนามอีกครั้งก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป