โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา 32,195 ราย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา รวมทั้งสิ้น 32,195 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2565

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญจักรมาลา จำนวน 9,596 ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 22,599 ราย รวมทั้งสิ้น 32,195 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจาฯ-พระราชทานเหรียญจักรมาลา

ราชกิจจาฯ พะราชทานเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ตรวจสอบรายชื่อในประกาศทั้งหมดที่นี่