มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เปิดทดลองใช้ฟรีช่วงปีใหม่ 2567 เช็กเส้นทาง

มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี
www.doh-motorway.com

กรมทางหลวง ประกาศทดลองใช้ฟรี มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วงปีใหม่ 2567 เริ่มวันที่ 28 ธ.ค. ตั้งแต่ด่านไหน เช็กที่นี่

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี หรือ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 จะเปิดให้ใช้ฟรีชั่วคราวในช่วง ในวันที่ 28 ธ.ค. 2566-3 ม.ค. 2567

โดยตามกำหนดโครงการ มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี คาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน ก.ค. 2567 และจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2568 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงปีใหม่ 2567

ความเป็นมาของมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 เป็นหนึ่งโครงการสําคัญที่มีความจําเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุ ในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้กรมทางหลวงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนและบริหารจัดการ ในรูปแบบ PPP Gross Cost ซึ่งเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างงานระบบและจัดเก็บรายได้ทั้งหมดส่งมอบให้แก่ภาครัฐ โดยภาคเอกชนจะได้รับค่าจ้าง/ตอบแทนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา พร้อมทั้งจ่ายคืนค่าก่อสร้างงานระบบตามกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

ช่วงด่านที่ทดลองใช้ฟรี

มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เปิดให้บริการทดลองวิ่งฟรีชั่วคราว ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ถึงด่านกาญจนบุรี ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง 51 กิโลเมตร โดยจะเปิดบริการจำนวน 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ทิศทางละ 2 ช่องจราจร) มีกำหนดทางเข้า-ออก 2 จุด คือ

จุดที่ 1 : ทางเข้า-ออก ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 บริเวณด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 321 สายนครปฐม-สุพรรณบุรี (ถนนมาลัยแมน) ที่ กม.6+200 และทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)

จุดที่ 2 : ทางเข้า-ออก ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 บริเวณด่านกาญจนบุรี เชื่อมทางหลวงหมายเลข 324 ที่ กม.8+400 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ

ระยะเวลาทดลองใช้ฟรีชั่วคราว : วันที่ 28 ธันวาคม 2566-3 มกราคม 2567

สำหรับทางหลวงพิเศษดังกล่าว อนุญาตให้วิ่งเฉพาะรถยนต์ขนาด 4 ล้อเท่านั้น ห้ามรถขนาดใหญ่ เช่น รถโดยสาร รถบรรทุก หรือรถจักรยานยนต์เข้าใช้บริการ

แนวเส้นทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี คาดว่าจะเปิดเต็มรูปแบบในปี 2568 ที่มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร โดยออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์

มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (M9) ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ

ตลอดแนวเส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวงสายสําคัญ ๆ มีทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้

1) ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ เชื่อมต่อกับทางพิเศษหมายเลข 9 และถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงหมายเลข 302)
2) ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 3323)
3) ชุมทางต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91)
4) ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 3036)
5) ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 321)
6) ทางแยกต่างระดับท่ามะกา (ทางหลวงหมายเลข 3394)
7) ทางแยกต่างระดับท่าม่วง (ทางหลวงหมายเลข 3081)
8) ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324)

8 ด่านเก็บค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

1) ด่านบางใหญ่
2) ด่านนครชัยศรี
3) ด่านศรีษะทอง
4) ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก
5) ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก
6) ด่านท่าม่วง
7) ด่านท่ามะกา
8) ด่านกาญจนบุรี

นอกจากนี้ ยังมีที่พักริมทาง (Rest Area) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทางโดยตรงจำนวน 3 แห่ง ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 2 แห่ง

  • อำเภอนครชัยศรี
  • อำเภอเมืองนครปฐม

จุดพักรถ (Rest Stop) 1 แห่ง

  • อำเภอท่ามะกา

การจัดเก็บค่าผ่านทาง

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวงได้กำหนดให้จัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง โดยกรมทางหลวงจะกำหนดให้มีวิธีการจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งแบบเงินสด (Manual Toll Collection : MTC) แบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC) และแบบ Multi-lane free flow (M-Flow)

สำหรับรายละเอียดค่าผ่านทางของมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นดังนี้

  • ประเภทรถยนต์ 4 ล้อ : อัตราแรกเข้า 10 บาท + อัตราคิดตามระยะทาง 1.50 บาท/กิโลเมตร ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 150 บาท
  • ประเภทรถยนต์ 6 ล้อ : อัตราแรกเข้า 16 บาท + อัตราคิดตามระยะทาง 2.40 บาท/กิโลเมตร ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 240 บาท
  • ประเภทรถยนต์มากกว่า 6 ล้อ : อัตราแรกเข้า 23 บาท + อัตราคิดตามระยะทาง 3.45 บาท/กิโลเมตร ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 350 บาท