“โคราช” ร่าง TOR ศึกษา 3 ที่ตั้งหนองไข่น้ำ-บ้านทับม้า-กุดจิก

โคราช

นายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การดำเนินโครงการท่าเรือบกจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างข้อกําหนดการจ้าง (TOR) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เพื่อนำมาใช้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่

และออกแบบการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อหารือเรื่องนี้อีกครั้งระหว่างจังหวัดนครราชสีมา และ กทท.ในเร็ว ๆ นี้ จึงจะมีความชัดเจนในการดำเนินโครงการ

“ที่ผ่านมาทั้งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ กทท. ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดที่มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการ และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกไว้ทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะได้สรุปเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป”

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้น หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาอนุมัติและมีการศึกษาความเหมาะสมในพื้นที่ ต.กุดจิก อ.สูงเนินแล้ว แต่ต่อมาเนื่องจากสถานการณ์และบริบทหลายอย่างเปลี่ยนไป

จังหวัดนครราชสีมาจึงนำเสนอพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณสถานีรถไฟบ้านกระโดน ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา, พื้นที่ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน และบ้านทับม้า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และในปี 2565 จังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งขึ้น

โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลพื้นฐานความพร้อมเชิงประจักษ์ทุกด้านของจังหวัดนครราชสีมา


เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการสายการเดินเรือรับทราบและจัดทำกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP) เพื่อเสนอผลการศึกษาต่อกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่อไป