เงื่อนไขล่าสุด จ่ายเงินเดือน 2 รอบข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปี 2567

ข้าราชการ

อัพเดตล่าสุด แนวทางและเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปี 2567

วันที่ 19 มกราคม 2567 หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อ 1 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งหวังช่วยบรรเทาทุกข์ข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่มีปัญหาภาระด้านการเงิน ให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ซึ่งเป็นแบบสมัครใจ ไม่ใช่ภาคบังคับ โดยพร้อมจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-payroll)

ใครมีสิทธิเลือกรับเงินเดือน 2 งวด

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่สามารถและไม่สามารถเลือกรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 งวด ดังนี้

-กลุ่มที่สามารถเลือกรับเงินเดือน 2 งวดได้

-ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรง จำนวน 230 ส่วนราชการ

-กลุ่มที่ไม่สามารถเลือกรับเงินเดือน 2 งวดได้

-ผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือน/ทหารกองประจำการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว

-ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรง เช่น สำนักงานศาล/สำนักงานอัยการ/สตง./อปท./องค์กรอิสระ/รัฐวิสาหกิจ

แนวทาง และเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ

สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนผ่านระบบ e-Payroll เท่านั้น โดยสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือน/ค้างประจำต่อส่วนราชการของตนเอง

-ข้าราชการยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค. 2566

-ลูกจ้างประจำยื่นตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.พ. 2567

สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์

จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ 2 รอบ

รอบแรก-วันที่ 16 ของเดือน (ตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้น)

รอบสอง-ก่อนวันทำการสุดท้าย 3 วันทำการ

เงินเดือนข้าราชการเริ่มจ่าย 16 ม.ค. 2567 ส่วนค่าจ้างลูกจ้างประจำเริ่มจ่าย 15 มี.ค. 2567

ไม่รวมข้าราชการท้องถิ่น และผู้รับบำนาญ

สามารถแจ้งเปลี่ยนความประสงค์ได้ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงวันที่ 1-15 ธ.ค. ของทุกปี

เจ้าหน้าที่กองกลังทำเรื่องเบิกจ่ายเงินเดือน 1 ครั้ง เหมือนเดิม

การรับเงินเดือน 2 งวดแบบสมัครใจ

สำหรับกรณีประสงค์รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ 1 รอบ เหมือนเดิมไม่ต้องดำเนินการใด ๆ โดยจะได้รับกำหนดตามเดิม

ส่วนกรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ประสงค์จะรับเงินเดือนค่าจ้างประจำ 2 รอบ สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการ โดยไม่ต้องส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด

แบบ 1 ขรก.

ยื่นภายในวันที่ 1-15 ธ.ค. 2566 จะได้รับเงินเดือน ตั้งแต่ ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

แบบ 1 ลจ.

ยื่นภายในวันที่ 1-15 ก.พ. 2567 จะได้รับค่าจ้าง ตั้งแต่ มี.ค. 2567 เป็นต้นไป

เงินเข้าบัญชี รอบแรก-วันที่ 16 ของเดือน (ตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้น) รอบสอง-ก่อนวันทําการสุดท้าย 3 วันทําการ

แบบแสดงความประสงค์ของข้าราชการ

แบบ 1 ขรก.

 • สำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ยื่นแบบภายในวันที่ 1-15 ธ.ค. 2566 เท่านั้น
 • ส่วนราชการบันทึกแบบ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1-29 ธ.ค. 2566

แบบ 2 ขรก.

 • สำหรับข้าราชการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือน ยื่นแบบภายในวันที่ 1-15 ธ.ค. ของทุกปี
 • ส่วนราชการบันทึกแบบ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. ของทุกปี

แบบ 3 ขรก.

 • สำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ และยังไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลจ่ายตรง เช่น บรรจุใหม่/กลับเข้ารับราชการ/โอนย้าย
 • ส่วนราชการบันทึกแบบ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่บรรจุหรือ วันกลับเข้ารับราชการ หรือโอนย้าย
 • แบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างประจำ

แบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างประจำ

แบบ 1 ลจ.

 • สำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์เลือกรับค่าจ้าง 2 รอบ ยื่นแบบภายในวันที่ 1-15 ก.พ. 67 เท่านั้น
 • ส่วนราชการบันทึกแบบ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1-29 ก.พ. 67

แบบ 2 ลจ.

 • สำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับค่าจ้าง ยื่นแบบภายในวันที่ 1-15 ธ.ค. ของทุกปี
 • ส่วนราชการบันทึกแบบ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. ของทุกปี
จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ
ภาพจาก กรมบัญชีกลาง
จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ
ภาพจาก กรมบัญชีกลาง