มติศาล รธน. ชี้ กฎหมายที่ให้สามี-ภรรยา ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ได้ ขัดรัฐธรรมนูญ

มติศาลรธน. ชี้ กฎหมายที่ให้สามี-ภริยา ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ได้ ขัดรัฐธรรมนูญ
ภาพจาก PIXABAY

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ให้สามี-ภรรยา ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ได้ทุกกรณีขัดรัฐธรรมนูญ กำหนดบังคับให้คำวินิจฉัยมีผลเมื่อพ้น 360 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัย

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภรรยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้” มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 27 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม และกำหนดคำบังคับให้คำวินิจฉัยมีผลเมื่อพ้น 360 วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

โดยคดีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 (1) ว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 27 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม หรือไม่

rummy gold

 

Advertisment