เช็กด่วน! อย.ประกาศเพิกถอน “แอลกอฮอล์เจลล้างมือ” 24 แบรนด์ในท้องตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ลงนามประกาศเรื่องการ “เพิกถอนใบรับจดแจ้ง” ของผู้ผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือจำนวน 24 รายการ เมื่อ 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีส่วนประกอบแอลกอฮอล์ต่ำกว่าที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอส์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 กำหนดให้ต้องมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบมากกว่า 70% โดยปริมาตร และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 153/2563 เรื่อง เพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและให้เรียกเก็บคืนเครื่องสำอาง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 รวม 24 รายการ

จึงได้นำเสนอคณะกรรมการเครื่องสำอางพิจารณา และมีมติการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ก็ให้ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน 24 รายการ ให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558

               

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเครื่องสำอางตามตารางดังกล่าว หากประสงค์จะส่งคืนให้ส่งคืนให้ผู้ที่ตนซื้อมา หรือส่งคืนกับผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า ส่วนผู้ที่มีไว้เพื่อขายให้รวบรวมส่งให้ผู้ที่ตนซื้อมา หรือส่งคืนกับผู้ผลิต หรือผู้นำเข้ารายชื่อ เพิกถอน เจลแอลกอฮอล์

รายชื่อ เพิกถอน เจลแอลกอฮอล์