ด่วน! “น่าน” คลายล็อก เปิดห้างวันนี้ เฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้กำกับกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่จังหวัดน่าน ออกประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เมื่อ 23 เม.ย. 2563

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า เนื่องจากผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เสนอขอให้จังหวัดน่านพิจารณาอนุญาตให้เปิดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องไช้ไฟฟ้า ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านได้พิจารณาเมื่อ 21 เม.ย. เห็นว่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงมีความเห็นชอบให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง