เปิดขั้นตอน สมัครสอบ ก.พ. ปี 64 อย่างละเอียด วันไหน-ทำอย่างไร

ข้าราชการ-สอบ ก.พ.-1

เปิดขั้นตอน – เงื่อนไข การสมัครสอบ ก.พ. ปี 2564 พร้อมกำหนดการต่าง ๆ อย่างละเอียด 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. คือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ได้เปิดให้วัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

การลงทะเบียนสอบดังกล่าว ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ocsc2.job.thai.com

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลการดำเนินการสมัครสอบ เงื่อนไข พร้อมระบุวันและเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 1 

กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ocsc2.job.thai.com โดยเลือกหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” ให้ถูกต้องครบถ้วน

  1. หากระบบตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครสอบได้สอบวัดความรู้ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามมรถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้ ยกเว้นกรณีที่ผลการสอบผ่านเป็นโมฆะ ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นคำร้องพร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาขอเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบผ่านเว็บไซต์อีกครั้ง
  2. ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 หน้า หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วสามารถสั่งพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2

ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ 3-25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินและเลือกศูนย์สอบได้ 3 ช่องทาง คือ

1. การชำระเงินผ่านเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการสมัครที่กรอกข้อมูลไว้ ไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยเลือกศูนย์สอบที่ต้องการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ที่เคาท์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาที่ทำการของธนาคาร พร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่า ไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ ธนาคารกรุงไทย ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากชำระเงินแล้ว

2. การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK 

ผู้สมัครสอบที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียนขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงินและเลือกศูนย์สอบที่ต้องการและยังมีที่นั่งเหลือ ผ่านทางเว็บไซต์ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564” หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้

ต้องชำระเงินภายในเวลา 00.00-20.00 น. ของวันตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

3. การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปทำรายการชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย เลือกประเภทบริการ เป็น “บริการอื่น ๆ” แล้วเลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อื่น ๆ” และเลือก “สำนักงาน ก.พ. (OCSC)” โดยต้องชำระเงินภายใน เวลา 00.00-20.00 น. ของวันตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

สำหรับค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคาร โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ

หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ที่สมัครสอบ เลือกหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564” แล้วเลือกหัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ที่สมัครสอบ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564” หัวข้อย่อย “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ” 

กรณีผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อในประกาศสำนักงาน ก.พ. ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งหากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 

เมื่อปิดรับสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ อัพโหลดรูปถ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ที่สมัครสอบ เลือกหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564” หัวข้อย่อย “อัพโหลดรูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เพื่ออัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ 40-100 KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน ดังนี้

  1. ผู้เข้าสอบในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 อัพโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
  2. ผู้เข้าสอบในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 อัพโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

รูปถ่ายที่อัพโหลดจะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัพโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้

ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ เลือกหัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดงตนเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจำตัวสอบ


แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในขั้นตอนที่ 5 ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดียวกัน