เช็กไทม์ไลน์ สอบ ก.พ. 4 สนาม สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงินในปี 63

ข้าราชการ สอบ ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบภาค ก ใน 4 สนาม “กรุงเทพฯ และนนทบุรี-เชียงใหม่-ขอนแก่น-สงขลา” กรณีผู้สมัครสอบปี 63 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 สำหรับกรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนไว้ปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบสำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนไว้ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลง สำนักงาน ก.พ. จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • เลขประจำตัวสอบ : 640110001 – 640110038

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • เลขประจำตัวสอบ : 640120001 – 640120213

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • เลขประจำตัวสอบ : 640130001 – 640131915

คุณวุฒิระดับปริญญาโท

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • เลขประจำตัวสอบ : 640140001 – 640140108

ศูนย์สอบเชียงใหม่

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • เลขประจำตัวสอบ : 640210001 – 640210019

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • เลขประจำตัวสอบ : 640220001 – 640220203

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • เลขประจำตัวสอบ : 640230001 – 640231082

คุณวุฒิระดับปริญญาโท

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • เลขประจำตัวสอบ : 640240001 – 640240033

ศูนย์สอบขอนแก่น

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : โรงเรียนนครขอนแก่น
 • เลขประจำตัวสอบ : 640310001 – 640310019

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : โรงเรียนนครขอนแก่น
 • เลขประจำตัวสอบ : 640320001 – 640320154

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : โรงเรียนนครขอนแก่น
 • เลขประจำตัวสอบ : 640330001 – 640330819

คุณวุฒิระดับปริญญาโท

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : โรงเรียนนครขอนแก่น
 • เลขประจำตัวสอบ : 640340001 – 640340017

ศูนย์สอบสงขลา

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • เลขประจำตัวสอบ : 640410001 – 640410033

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • เลขประจำตัวสอบ : 640420001 – 640420281

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • เลขประจำตัวสอบ : 640430001 – 640431566

คุณวุฒิระดับปริญญาโท

 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • เลขประจำตัวสอบ : 640440001 – 640440030

วิชาที่สอบ

วิชาที่สอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ได้แก่

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

 • ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือ มากกว่า
 • ยางลบดินสอ
 • ปากกา