เปิดคุณภาพน้ำประปา กรมอนามัยเผยอันตรายแค่ไหน ดื่มได้กี่เปอร์เซ็นต์

น้ำประปา

กรมอนามัย พบน้ำประปา คุณภาพเหมาะสมดื่มได้ร้อยละ 20 เจอร้อยละ 25 ไม่สามารถน้ำมาดื่มได้ มีสารต่าง ๆ เกินมาตรฐาน

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World Day for Water” เพื่อกระตุ้นให้ประชากรทั่วโลกเห็นความสำคัญของน้ำ เกิดความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ อย่างยั่งยืน

กรมอนามัยได้ส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งจากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านพบว่า มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับบริโภคเพียงร้อยละ 20 อีกร้อยละ 55 ต้องปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค โดยการต้ม หรือเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากพบการปนเปื้อนแบคทีเรีย

ส่วนอีกร้อยละ 25 นั้น ไม่สามารถนำมาบริโภคได้เพราะมีเหล็ก แมงกานีส ฟลูออไรด์ ความกระด้าง และคลอไรด์ เกินเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย ดังนั้นจึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และได้ขับเคลื่อนแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค และได้จัดทำข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้มีคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านระดับจังหวัด

“ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว และจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน โดยยึดแนวทาง 3 C ดังนี้ 1.Clear : ระบบประปาหมู่บ้านมีการจัดสภาพแวดล้อมตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบการจ่ายน้ำ รวมไปถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน”


“2.Clean : ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิตน้ำประปามีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และ 3. Chlorine : น้ำประปาในระบบจ่ายต้องมีคลอรีนอิสระคงเหลือตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.2-0.5 ppm. เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านที่ปนเปื้อนแบคทีเรียได้ ทำให้น้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับการบริโภค และสามารถลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำสะอาดของประชาชนได้” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว