รองผู้ว่าฯศานนท์ ร่วมงานเปิดตำนานแขกจาม นามบ้านครัว 235 ปี บนแผ่นดินสยาม

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“รองผู้ว่าฯศานนท์ ” รองผู้ว่าฯกทม. ร่วมงาน เปิดตำนานแขกจาม นามบ้านครัว 235 ปี บนแผ่นดินสยาม ย้ำภารกิจสำคัญคือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน “เปิดตำนานแขกจาม นามบ้านครัว 235 ปี บนแผ่นดินสยาม” ณ อาคารศูนย์ถักทอสายใจบ้านครัว พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดศูนย์ถักทอสายใยประสานใจบ้านครัว ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนบ้านครัวเหนือ ภายในศูนย์ฯ มีนิทรรศการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนและการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

จากนั้นได้เข้าเยี่ยมการพัฒนาปรับปรุงชุมชนบ้านครัวตะวันตก และบ้านครัวเหนือ ซึ่งมีการตกแต่งผนังข้างทางซอยทางเข้าชุมชนด้วยเทคนิคการทำเซรามิกเป็นลวดลายที่บอกเอกลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนบ้านครัว ตลาดนัดชุมชนบ้านครัว จากการปรับปรุงพื้นที่ใต้สะพานเจริญผล ซึ่งเป็นตลาดนัดที่ชาวชุมชนมีการนำสินค้า อาหาร มาขายทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน

เพื่อส่งเสริมให้ชาวชุมชนมีอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ศาลาท่าน้ำมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ซึ่งเป็นศาลาท่าน้ำอาคารเก่าแก่ของชุมชนที่มีอายุมากกว่า 200 ปี เป็นสถานที่ประชุมพบปะของคนในชุมชน บ้านต้นตระกูล บินมะฮมุด ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าที่มีอยู่มาอย่างยาวนานคู่กับชุมชน และการปรับภูมิทัศน์ทางเดินตลอดริมคลองแสนแสบ

Advertisement

ชุมชนบ้านครัว เป็นชุมชนมุสลิมที่มีอัตลักษณ์และมีรากฐานยาวนานนับแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กว่า 235 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในชุมชนประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร แม้จะแบ่งออกเป็นชุมชนบ้านครัวเหนือ บ้านครัวใต้ และบ้านครัวตะวันตก แต่ก็มีการยึดโยงการทำงานร่วมกันตามแนวคิด “ชุมชน มัสยิด สุสาน คือเรือนร่างเดียวกัน” โดยมีการรวมกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านครัว เมื่อปลายปี 2561 เพื่อเป็นองค์กรของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน

จนกระทั่งเกิดปัญหาการแพร่ระบาคของไวรัสโควิด-19 ชุมชนบ้านครัว ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้มีการริเริ่มกิจกรรมในการบรรเทาและแก้ไขปัญหา ตั้งแต่กระบวนการป้องกัน ควบคุมโรค ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกในชุมชน ทั้งด้านอาหาร ยารักษาโรค และการสนับสนุนภาคีในการส่งต่อผ่านการทำงานด้านข้อมูล การคัดกรอง โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน จนนำมาสู่การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ถักทอสายไยประสานใจบ้านครัว เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานด้านสุขภาพการเรียนรู้และการพัฒนาข่านชุมชนบ้านครัวต่อไป

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ชุมชนบ้านครัวเป็นหนึ่งในแบบอย่างที่ทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน จากที่เห็นตัวอย่างในวัยเด็ก วันนี้ได้มาเห็นจริง เป็นวันที่มันออกดอกไม้ผลิบานแล้ว ซึ่งเชื่อว่าเป็นการผ่านกระบวนการมาอย่างยาวนาน จึงรู้สึกดีใจและอยากส่งกำลังใจ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมมือประสานกระบวนการลักษณะนี้ให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ที่บ้านครัว แต่อยากให้ทุกชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งในอนาคตต่อไป

“ภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือการทำชุมชนให้เข้มแข้ง โดยเฉพาะชุมชนประวัติศาสตร์ในกทม. ซึ่งจะเห็นว่านับวันประชาชนยิ่งน้อยลงในเขตเมืองเก่า ภารกิจสำคัญจึงไม่ใช่แค่ภารกิจของการพัฒนาไปข้างหน้า แต่เป็นการมองว่าประวัติศาสตร์ในตัวผู้คน ในตัวชุมชนว่าจะร่วมกันพัฒนาอย่างไร ซึ่งกทม.เป็นส่วนสำคัญ ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่าน เราต้องทำมันดีขึ้นไปด้วยกัน” รองผู้ว่าฯศานนท์ กล่าวทิ้งท้าย

โอกาสนี้รองผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนชุมชน ประกอบไปด้วยหน่วยงานการเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานเขตราชเทวี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันอาศรมศิลป์

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Advertisement