กสทช. ขู่ กกท. ยึดเงินสนับสนุนบอลโลก 600 ล้านบาท คืน

กสทช กกท ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ฟุตบอลโลก

มหากาพย์ลิขสิทธิ์บอลโลก คณะอนุฯ โทรทัศน์ กสทช. ไฟเขียว สำนักงาน กสทช. แจ้ง “กกท.” เร่งดำเนินการแก้ไขการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกให้ถูกต้องตามข้อตกลงใน “เอ็มโอยู” และกฎ “มัสต์แครี่” ย้ำถ้าไม่แก้ไขมีสิทธิแจ้งยกเลิกการสนับสนุนเงินค่าลิขสิทธิ์ 600 ล้านบาท ทั้งต้องคืนภายใน 15 วัน พร้อมดอกเบี้ย 5% กรณีผิดนัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไข (ข้อ 2.2 ข้อ 2.4-2.5 และข้อ 2.10) ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 (รอบสุดท้าย)

ที่กำหนดให้ กกท.บริหารจัดการสิทธิให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 (รอบสุดท้าย) ได้ตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ได้รับบริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) โดยทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก สำนักงาน กสทช.

และหาก กกท.ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 2.2 ให้มีผลเป็นยกเลิกสัญญาตามมาตรา 391 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่วันที่ กกท.ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกการสนับสนุนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 (รอบสุดท้าย)

โดย กกท.มีหน้าที่ชำระเงินสนับสนุนที่ได้รับไว้ทั้งหมดคืน สำนักงาน กสทช.ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (หากมี) และสำนักงาน กสทช.ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามบันทึกความตกลงของ กกท.ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้ กกท.ปฏิบัติตามบันทึกความตกลงและขอให้ กกท.เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ และนำส่งข้อมูลรายละเอียดสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง กกท. และฟีฟ่า รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเจรจาสัญญา และการทำข้อตกลงเงื่อนไขการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟตุบอลโลกปี 2022 ที่ กกท.ทำกับเอกชนรายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สำนักงาน กสทช.ในทันทีที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุม กสทช. (9 พ.ย. 2565) เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โดยที่ประชุมเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้กับ กกท. ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท (รวมภาษีและอากรอื่นใด)