ไทย จับมือ สหรัฐ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน สร้างความปลอดภัยไซเบอร์

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ

ครม.รับทราบผลสำเร็จการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ชูความมือจาก 4 ประเทศ สร้างความมั่นคงปลอดภัยไซบอร์ หนุนเศรษฐกิจดิจิทัล จัดการปัญหาหลอกลวงออนไลน์ และพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

ที่ประชุม ครม.มีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Digital Ministers’ Meeting : ADGMIN ครั้งที่ 3) และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เกาะโบราไคย์ ฟิลิปปินส์

โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้ที่ได้รับมอบหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศร่วมกับประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ : ITU) และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม

Advertisement

ผลการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 1. การร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการพัฒนาด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงและแลกเปลี่ยนมุมมองภายใต้หัวข้อ การผนึกกำลังสู่อนาคตดิจิทัลที่ยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล

การส่งเสริมความร่วมมือตามแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 และแบ่งปันข้อมูล การปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของไทย และเน้นย้ำถึงความท้าทายในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มาพร้อมกับการเร่งการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล

2. การผลักดันประเด็นสำคัญเร่งด่วนของไทย ไทยได้เสนอกิจกรรมความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ของอาเซียน เช่น 1.การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ 2.การสร้างเครือข่ายอาเซียนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำมาตรการเพื่อปกป้องประชาชนจากการหลอกลวงทางออนไลน์

3. การรายงานผลการดำเนินงานสำคัญปี 2565 รับทราบผลงานความสำเร็จของโครงการสำคัญประจ้าปี 2565 เช่น 1.รายงานการศึกษาภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียน และ 2.แนวทางปฏิบัติร่วมระหว่างข้อสัญญาต้นแบบของอาเซียนและข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

4. การรับทราบผลการประชุมคณะกรรรมการประสานงานอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครั้งที่ 3 ในส่วนของกรอบการประชุมสภาปฏิบัติการอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนดิจิทัล มีกิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น โครงการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และบริการดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ

5. การอนุมัติงบฯ ประจำปี 2566 ไทยได้รับอนุมัติงบฯ จากกองทุน ASEAN ICT Fund จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ Towards ASEAN regional analysis : ASEAN Guidelines and Preparation on conducting digital statistics for economy-wide CGE database and bridging-digital-divide integrated simulation จำนวน 57,900 ดอลลาร์สหรัฐ

Advertisement

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการระยะที่สอง สืบเนื่องจากโครงการระยะแรกในปี 2564 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางสำหรับการบริหารจัดการสถิติดิจิทัลสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium : CGE) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการลดช่องว่างด้านดิจิทัลของอาเซียนได้อย่างครอบคลุมและบูรณาการ

6. เอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 ได้มีการรับรอง ให้ความเห็นชอบ และรับทราบเอกสาร จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 1.รับรองปฏิญญาดิจิทัลโบราไคย์ 2.เห็นชอบกรอบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลในอาเซียน 3.เห็นชอบร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : กรอบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลในอาเซียน 4.เห็นชอบแถลงข่าวร่วมสำหรับการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

5. รับทราบแนวทางปฏิบัติร่วมระหว่างข้อสัญญาต้นแบบของอาเซียนและข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ และ 6.รับทราบรายงานการศึกษาภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียน ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ ยังไม่มีการพิจารณาการลงนามเอกสารฉบับดังกล่าว เนื่องจาก ITU อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างเอกสารดังกล่าว

7. การประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 กับคู่เจรจา ที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อแผนงานความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแสวงหาเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และการพัฒนาศักยภาพในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์

8. การจัดการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 4 สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีกำหนดการจะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2567

Advertisement

9. บทบาทของคณะผู้แทนไทย เช่น เร่งรัดการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน และได้ผลักดันข้อเสนอการจัดตั้งคณะทำงานด้านการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า และด้วยความโดดเด่นด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศไทยภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความความร่วมมือจากต่างประเทศ 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น และจีน ในการหารือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในประเด็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 5G โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงปลอดภัยไซบอร์ เศรษฐกิจดิจิทัล

การจัดการปัญหาหลอกลวงออนไลน์ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และยังประสบความสำเร็จในการหารือทวิภาคีของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระหว่างการประชุม ADGSOM ครั้งที่ 3 กับ 3 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และได้รับการสนับสนุนจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council หรือ USABC) ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความร่วมมือด้านดิจิทัลต่าง ๆ