ครม. เคาะค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน-ค่าเสียโอกาส บอร์ด กสทช.


ครม.ไฟเขียว ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ประธาน กสทช. 361,167 บาท/เดือน กรรมการ 289,167 บาท/เดือน พ่วง ค่าเสียโอกาส นั่ง บอร์ด กสทช.

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 รายงานข่าวระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกา ที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2556 โดยปรับอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ

รวมทั้งกำหนดเพิ่มค่าเสียโอกาสเพื่อสำหรับการดำรงชีพในช่วงระยะเวลาต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือไปประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการที่มีลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดหรือแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจนกำหนดให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ โดยให้นำพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรัฐมนตรี

“การปรับเพิ่มค่าตอบแทนในครั้งนี้มิได้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน โดยแหล่งเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ดังกล่าวมาจากรายได้จากการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้แก่

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการ ซึ่งที่ผ่านมามีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และมีเงินเหลือจ่ายนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินมาตลอดทุกปี จึงไม่กระทบและเป็นภาระต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด”เอกสารมติครม.ระบุรายงานข่าวระบุต่อว่า สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา ปรังปรุงค่าตอบแทนของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยปรับอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน และเพิ่มค่าเสียโอกาส ดังนี้

ประธาน กสทช. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน 361,167 บาท/เดือน (ประกอบด้วย เงินเดือน+ผลประโยชน์อื่น+ค่ารักษาพยาบาล และค่าบำเหน็จตอบแทน)

ค่าเสียโอกาส 89,667 บาท/เดือน (เงินเดือนคูณระยะเวลาหลังดำรงตำแหน่ง 2 ปี หารระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 6 ปี กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา 269,000×24/72 = 89,667 บาท)

กรรมการ กสทช. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน 289,167 บาท/เดือน (ประกอบด้วย เงินเดือน+ผลประโยชน์อื่น+ค่ารักษาพยาบาล  และ ค่าบำเหน็จตอบแทน)

ค่าเสียโอกาส 71,667 บาท/เดือน (เงินเดือนคูณระยะเวลาหลังดำรงตำแหน่ง 2 ปี หารระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 6 ปี กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา 215,000×24/72 = 71,667 บาท)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้ได้รับตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง โดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรัฐมนตรี

ให้ประธานกรรมการและกรรมการที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ตามพระราชกฤษฎีกานี้นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (คงเดิม)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ