10 จังหวัดผู้สูงวัย ทาร์เก็ตกรุ๊ปทั่วประเทศ

คอลัมน์ ดาต้าภูธร

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปี 2560 ไทยมีประชากร 66,188,503 คน และผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 10,225,322 คน หรือคิดเป็น 15.4% ของประชากรทั้งหมด

ขณะที่สหประชาชาติกำหนดว่าประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่า 20% เป็นสังคมผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นว่าไทยเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุเข้าไปทุกขณะ

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับหนึ่งคือ กรุงเทพฯ จำนวน 978,455 คน รองลงมาคือ จ.นครราชสีมา 417,303 คน และ จ.เชียงใหม่ที่ 300,490 คน ตามลำดับ

ขณะเดียวกันภาคธุรกิจมีการรับมือสังคมผู้สูงอายุได้แก่ การทำเอ็มโอยู (MOU) ความร่วมมือกันระหว่างหอการค้าทั้ง 5 ภาค และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย เพื่อเปิดสอนหลักสูตรสร้างอาชีพการดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกในภาคเหนือ ในช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา

Advertisment

นอกเหนือจากนี้ยังมีการลงทุนในธุรกิจลองสเตย์ที่หาดกมลาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 8,000 ล้านบาท โดยการร่วมทุนกันของ ช.การช่าง แอลพีเอ็น และกลุ่มโรจนเสถียร มีกลุ่มเป้าหมายคือคนต่างชาติที่ทำงานอยู่ในทวีปเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง สิงคโปร์ หรือในประเทศไทย และอินโดนีเซีย เป็นต้น

กล่าวได้ว่ากลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มลูกค้าที่น่าจับตา ในการหาทิศทางการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต