องค์กรเอกชนภูเก็ตยื่นคัดค้านรัฐบาลห้ามเอกชน-อปท. จัดซื้อวัคซีน

ภาคเอกชนธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ยื่นหนังสือคัดค้านคำวินิจฉัยไม่ให้ภาคเอกชน และ อปท.จัดซื้อวัคซีน ต่อนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัภูเก็ต ว่า ภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านคำวินิจฉัยไม่ให้ภาคเอกชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดซื้อวัคซีน ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังนี้

1.จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเกินกว่า 94% และเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา ส่งผลให้ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนขาดรายได้มี จนกระทั่งได้มีคำสั่งให้มีการปิดสนามบินภูเก็ตทั้งสนามบินภายในประเทศและต่างประเทศ จังหวัดภูเก็ตถือเป็นอันดับ 2 รอง จากกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวทุกสาขาอาชีพ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และเป็นวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 8 เดือน

2.เมื่อวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดภูเก็ต ทางคณะรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหา และรับว่าจะดำเนิการแก้ไข บรรเทา เยียวยา และหาหนทางให้จังหวัดภูเก็ตกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เร็วที่สุด ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีความหวังเกิดขึ้น

3.เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง จากจังหวัดสมุทรสาครสู่จังหวัดต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ ทำให้มีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อประชาชนทั้งประเทศอีกครั้ง และส่งผลต่อการท่องเที่ยวประชาชนไม่กล้าเดินทาง ไม่กล้าใช้จ่าย โรงแรมเริ่มปิดกิจการอีกครั้ง สายการบินลดหรืองดตารางบิน ทำให้มีการกระจายรายได้น้อยมาก ความทุกข์และความยากจนกลับมาเยือนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ย่อมหนักและสาหัสกว่าครั้งแรก

4.ผศ.ดร.ยานนท์ ภู่เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เปิดผลงานวิจัยว่าคาดการรายได้ต่อหัวของคนภูเก็ต ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 1,984 บาทต่อเดือน ซึ่งต่ำกว่าเส้นความยากจนของประเทศไทยถูกระบุที่ 3,044 บาทต่อเดือน

5.เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โมษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้เอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยขอให้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ถูกต้อง ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีความหวังเกิดขึ้น จากการที่รัฐบาลปิดให้เอกชนร่วมนำเข้าวัคซีน เพื่อให้ภาคเอกชนช่วยดำเนินการคนกูเก็ตได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เพื่อเร่งเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยไม่ต้องกักตัวได้อย่างปลอดภัย

6.จังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมกันระหว่างภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหาทางออกของปัญหานี้ ได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ว่า วัคซีนคือทางออกของปัญหา โดยทางภาคเอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดหา จัดซื้อและฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรภาคการท่องเที่ยวเองทั้งหมด โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐ และองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยของมติสภาฯ ขององค์กรท้องถิ่นนั้น ๆ โดยมีข้อนำเสนอ 5 ข้อ เรียกว่ายุทธศาสตร์ Phuket First October

7.ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดภูเก็ตจึงได้หนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทย นำเสนอยุทธศาสตร์ Phuket First October ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาให้จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือถึงศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ได้พิจารณา

จากข้อความในวรรคแรกในหนังสือฉบับนี้ สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะอันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์ Phuket First October ที่จะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนได้ ทางภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตได้โทรศัพท์ ไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสอบถามถึงสาเหตุในการวินิจฉัยและข้อเสนอดังกล่าว

ได้รับคำตอบมาว่า การที่ไม่สามารถให้ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับผู้ผลิตวัคซีนโดยตรง ในระยะเริ่มแรกนั้น เนื่องจากทางรัฐบาลจะได้รับวัคซีนมาเป็นจำนวนน้อยมาก ยังไม่สามารถกระจายการฉีดยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เกรงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นได้ และเป็นเพียงข้อเสนอแนะ มิใช่คำวินิจฉัยแต่อย่างใด

เมื่อมีการอ่านข่าวจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นไปในทางเดียวกับข้อเสนอของภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต ในยุทธศาสตร์ Phuket First October แต่เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้อีก ว่า ไม่สามารถให้เอกชนจัดซื้อวัคซีนเองได้ ตามคำวินิจฉัยของสำนักงานตรวจการแผ่นดิน


จากข้อขัดข้องและเหตุผลที่เรียนให้ท่านทราบข้างตัน ทางภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงองค์กรท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จึงขอความกรุณาได้โปรดพิจรณาเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีประเด็นดังนี้

1.ประเด็นความปลอดภัยของวัคซีนเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอาหารและยาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงจำเป็นต้องซื้อวัคซีนที่สำนักงานอาหารและยาได้ขึ้นทะเบียนแล้ว จึงไม่สมควรเป็นเหตุมิให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน

2.ประเด็นการบริหารจัดการในการฉีดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารวัคซีนที่ได้จองซื้อตามแผนอยู่แล้ว ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเพียงส่วนเสริมให้ครอบคลุมมากขึ้น จึงไม่สมควรเป็นเหตุมิให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน

3.ประเด็นติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีน วัคซีนที่ซื้อมาจำเป็นต้องถูกนำไปฉีดโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ซึ่งโรงพยาบาลที่เป็นผู้ฉีดนั้นมีหน้าที่ติดตามอาการไม่พึงประสงค์อยู่แล้ว จึงไม่สมควรเป็นเหตุห้ามมิให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน

4.คำวินิฉัยระบุว่า”ในระยะแรกนี้ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการจัดซื้อ และบริหารจัดการวัคซีนและกระจายวัคซีน” ทางผู้ร้องเรียนขอให้ท่านโปรดชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ในระยะแรก” หมายถึงช่วงเวลาใด จนถึงช่วงเวลาใด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ