ราชกิจจาฯ ประกาศ “ผ้าอนามัยชนิดสอด” เป็นเครื่องสำอาง

AFP PHOTO / LOIC VENANCE

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “ผ้าอนามัยชนิดสอด” เพื่อซับเลือดประจำเดือนเป็นเครื่องสำอาง ระบุจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพ เพื่อให้สามารถคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยของผู้บริโภคได้

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. โดยมีความว่า

อาศัยอำนาจตามความใน (3) ของบทนิยามคำว่า “เครื่องสำอาง” ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ผ้าอนามัยชนิดสอดที่ใช้สอดใส่เข้าไปในช่องคลอดเพื่อซับเลือดประจำเดือนเป็นเครื่องสำอาง


หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ นิยามของคำว่า “เครื่องสำอาง” ในมาตราที่ 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกระทรวงเป็นเครื่องสำอาง และโดยที่มีความจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผ้าอนามัยชนิดสอดเพื่อให้สามารถคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยของผู้บริโภคได้ สมควรกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ