7 ดีลเลอร์ ชนะ ‘บอร์ดแข่งขัน’ สั่ง ‘นิสสัน’ ระงับการไม่ต่อสัญญา ชี้เข้าข่ายผิดการค้าไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าออกคำสั่งให้บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระงับการไม่ต่อสัญญาผู้จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 7 ราย ที่เข้าข่ายการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ออกคำสั่งตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เรื่อง ให้บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระงับ หยุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการกระทำใดๆ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นการระงับการไม่ต่อสัญญากับผู้จำหน่าย จำนวน 7 ราย ที่มีหนังสือร้องเรียนว่า บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งไม่ต่อสัญญาผู้จำหน่ายรถยนต์ โดยไม่ได้แจ้งสาเหตุในการไม่ต่อสัญญากับผู้จำหน่ายรถยนต์ทั้ง 7 ราย ซึ่งเป็นการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอันอาจเป็นการจำกัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม และเป็นการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรระหว่างลูกค้าต่างราย และเป็นการปฏิเสธที่จะทำการค้ากับคู่ค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นการฝ่าฝืนหรือจะฝ่าฝืนมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลจนกว่าคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะมีคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนในกรณีนี้ หรือเห็นว่า บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชี้แจงรายละเอียดและแสดงพยานหลักฐานของตนที่สามารถรับฟังได้ด้วยเหตุผลอันชอบธรรมในทางธุรกิจ

​เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ชี้แจงข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน จำนวน 7 ราย ได้มีหนังสือร้องเรียนว่า บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งไม่ต่อสัญญากับผู้จำน่ายรถยนต์ โดยให้ข้อเท็จจริงว่า เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสันที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รับการต่อสัญญาผู้จำหน่ายมาโดยตลอด

แต่ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งไม่ต่อสัญญากับผู้จำหน่ายรถยนต์ทั้ง 7 ราย ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยไม่ได้แจ้งสาเหตุในการไม่ต่อสัญญาแต่อย่างใด ทั้งที่ผู้จำหน่ายทั้ง 7 ราย ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานของผู้จำหน่ายที่บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

เช่นเดียวกับผู้จำหน่ายรายอื่นที่ได้รับการต่อสัญญา จึงมีความไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติ และไม่เคยมีการปฏิบัติมาก่อนและไม่ใช่การดำเนินการตามธุรกิจปกติของผู้ประกอบธุรกิจผลิตรถยนต์กับผู้จำหน่าย

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้เปิดโอกาสให้บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีโอกาสชี้แจงข้อมูล โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐานของตน รวมทั้งรับฟังการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมด้วยแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชี้แจงว่า ณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้พิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่าเหตุผลของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่จะไม่ต่อสัญญากับผู้จำหน่ายทั้ง 7 ราย และเห็นว่าในขณะที่พิจารณามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทำการอันอาจเป็นการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจำกัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม มีลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรระหว่างลูกค้าต่างราย และเป็นการปฏิเสธที่จะทำการค้ากับผู้ค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นการฝ่าฝืนหรือจะฝ่าฝืนมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์แล้ว จึงเห็นควรมีคำสั่งระงับการไม่ต่อสัญญาผู้จำหน่ายกับผู้จำหน่ายทั้ง 7 ราย เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้จำหน่ายทั้ง 7 ราย ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งมาตรา 60 ต้องชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 6 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกิน 3 แสนบาทต่อวัน ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ