เปิดประวัติคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ทีซีซี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้
ภาพจาก มติชน

เปิดประวัติคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โดยได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 01.24 น. (วันที่ 17 มี.ค.) 

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2486 อายุ 80 ปี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท ทีซีซี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยคุณหญิงวรรณามีประสบการณ์ร่วมกับนายเจริญในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 50 ปี เป็นบุตรสาวของเจ้าสัวกึ้งจู แซ่จิว เป็นคู่สมรสของเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหารไทยเบฟฯ

ก่อนเสียชีวิตคุณหญิงวรรณาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีวาระดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เตือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน

วุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิดติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาชาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

ในบริษัทจดทะเบียน

 • 29 มิถุนายน 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 • 2544-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแสงโสม
 • รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 • กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี
 • กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ
 • กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • กรรมการ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
 • กรรมการ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล
 • 2563-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีชี บริหารธุรกิจ จำกัด
 • 2560-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2560-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ที่ซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
 • 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
 • 2556-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
 • 2551-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ที่ซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2549-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด
 • 2549-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
 • 2549-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด
 • 2548-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ที่ซีซี แลนด์ จำกัด
 • 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
 • 2546-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)
 • 2534-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวซกิจ จำกัด
 • 2529-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • คู่สมรสนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)
 • มารดาของ นางอาทินันท์ พีชานนท์ (กรรมการ)
 • มารดาของ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)
 • มารดาคู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (กรรมการ)

ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 338,444.024 หุ้น (ร้อยละ 45) และบริษัท ฮาคเนย์ แมนจ์เม้นท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท 236,126,778 (ร้อยละ 31.40)

ทั้งนี้ คุณหญิงวรรณา และนายเจริญมีบุตร-ธิดา 5 คน ได้แก่ นางอาทินันท์ พีชานนท์, นางวัลลภา ไตรโสรัส, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี, นางฐาปนี เตชะเจริญวิกุล, นายปณต สิริวัฒนภักดี

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวถึงคุณแม่ในการให้สัมภาษณ์กับ “ประชาชาติธุรกิจ” เมื่อช่วงปลายปี 2559 ว่า

“คุณแม่ มี 4 ประโยค คุณแม่บอกว่า สุขภาพเป็นของเราเอง เงินทองเป็นของคนอื่น อำนาจเป็นเรื่องชั่วคราว ชื่อเสียงเป็นเรื่องชั่วนิรันดร์ สุขภาพเป็นของเราเอง”

“ท่านบอกว่าถึงแม้แม่จะรักหนุ่มมากแค่ไหน แต่ถ้าอยากจะช่วยเรื่องสุขภาพก็ไม่รู้จะช่วยยังไง ถ้าเราป่วยก็ป่วย คนที่รักเราก็ไม่รู้จะช่วยเรายังไง เงินทองเป็นของคนอื่น คือ ถ้าจะคิดว่ามันเป็นของเรา แต่เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไป อำนาจก็เป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราว ไม่มีอะไรที่อยู่ยงคงกระพันตลอดไป ส่วนชื่อเสียง สิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราคิด เป็นสิ่งที่อยู่ตลอดไป”