ประวัติ ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บางจาก

ชัยวัฒน์ บางจาก
ภาพจาก bangchak.co.th

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประวัติการศึกษา/การอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University, USA
 • Director Certification Program (DCP168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 (วตท.26)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • รุ่นที่ 25 (บยส.25)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2558 – ปัจจุบัน    :   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

o    2558 – ปัจจุบัน  : รองประธาน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

o    2561 – ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการ บริษัท OKEA ASA (OSE) ประเทศนอร์เวย์

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

o    2563 – ปัจจุบัน  : คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

o    2563 – ปัจจุบัน  : ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป

o    2562 – ปัจจุบัน  : กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)


o    2562 – ปัจจุบัน  : Executive Chairman / Board of Trustees สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

o    2561 – ปัจจุบัน  : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

o    2554 – ปัจจุบัน  : อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

รางวัล

 • Responsible Business Leadership 2 ท่านแรกในเอเชีย ในงาน The Asia Enterprise Awards 2020 จัดโดย Enterprise Asia
 • Best CEO Oil & Gas 2017 ในงาน The Asset Corporate Awards 2017 จัดโดย The Asset
 • Finalist ในงาน CNBC 16th Asia Business Leaders Awards 2017 จัดโดย CNBC
 • Asia’s Best CEO (Investor Relations) ในงาน Asian Excellence Awards 2018, 2017, 2016 และ 2015 จัดโดย Corporate Governance Asia
 • ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 เรื่องการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (ประเทศไทย)
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555 สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ