“บิ๊กตู่” ใช้ม.44 สั่งระงับปฏิบัติหน้าที่-ย้ายช่วยราชการ 70 ขรก.-ปลัดอปท.-ผอ.สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ระบุว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 นั้น โดยที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เนื่องจากถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายจากการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการและมีมูลอันสมควรตรวจสอบตามที่องค์กรซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบรายงานพฤติการณ์และเสนอเรื่องมาจึงจำเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและกำหนดมาตรการบางอย่างเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว

ข้อ ๒ ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๒ ข้าราชการพลเรือน และผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๓ พนักงานอื่นของรัฐ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว และไปปฏิบัติราชการประจำหน่วยงานนั้นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข้อ ๓ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๔ ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

ข้อ ๔ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๕ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นในจังหวัดนั้น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคำร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคำสั่งนี้

ข้อ ๕ นอกจากการระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิม หรือการไปช่วยราชการ ตามที่กำหนดในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ แล้ว ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๑ ถึงกลุ่มที่ ๕ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับแต่งตั้งอันเนื่องจากการปฏิบัติราชการ หรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมทั้งหมดด้วย

ข้อ ๖ ให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แจ้งข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุแห่งการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๑ ถึงกลุ่มที่ ๕ ให้หน่วยงานทราบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยต้องปรากฏผลให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ศอตช. เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้นั้นหรือเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น แล้วแต่กรณี เพื่อขยายเวลาได้ตามความจำเป็น

Advertisement

ข้อ ๗ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๖ หากไม่พบว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่ถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาสรุปผลการตรวจสอบและพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ ในการนี้ ให้ประธาน ศอตช. แต่งตั้งคณะบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นข้าราชการ ไม่มีข้อขัดแย้งหรือส่วนได้เสียกับบุคคลหรือเรื่องที่มีการกล่าวหา และไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้มาก่อน มีจำนวน ๓ ถึง ๕ คน เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบผลการตรวจสอบเดิมของผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกตรวจสอบกับรายงานหรือพยานหลักฐานที่มีอยู่อีกครั้งหนึ่ง และให้มีอำนาจเชิญบุคคลมาให้ถ้อยคำได้

โดยคณะบุคคลดังกล่าวอาจตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกตรวจสอบแต่ละรายหรือหลายรายพร้อมกันก็ได้
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบว่าการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาถูกต้องแล้ว หรือไม่มีเหตุอันควรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบเดิมของผู้บังคับบัญชา และมีเหตุอันควรเปลี่ยนแปลง ให้สรุปพยานหลักฐานที่มีอยู่และหารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาแล้วให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามผลการหารือ โดยถือว่าการดำเนินการตามคำสั่งนี้ทุกขั้นตอนเป็นการดำเนินการทางวินัย โดยชอบด้วยกฎหมายสำ หรับข้าราชการนั้น ๆ แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ถูกตรวจสอบจะอุทธรณ์ต่อไป ตามกฎหมาย หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดอาญาให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๘ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๗ แล้ว ในกรณีไม่ปรากฏว่าผู้ถูกตรวจสอบมีความบกพร่องใด ๆ ในการปฏิบัติงาน หรือไม่มีมูลความผิดทางวินัยหรือความผิดอาญาหรือมีความผิดวินัย แต่มิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงมีเหตุอันควรงดโทษหรือรับโทษสถานเบาขั้นภาคทัณฑ์ ให้เยียวยา

โดยให้ผู้ถูกตรวจสอบไปดำรงตำแหน่งในระดับเดิมตามความเหมาะสม แต่ให้อยู่นอกพื้นที่เดิม ยกเว้นผู้มี
รายชื่อในกลุ่มที่ ๔ และกลุ่มที่ ๕ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ให้กลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิมได้
ทั้งนี้ ศอตช. อาจมีคำแนะนำการเยียวยาด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงข้อมูลความเหมาะสมเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่และพื้นที่ใหม่ การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกตรวจสอบ และประโยชน์ของทางราชการประกอบกัน

ข้อ ๙ ในกรณีจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงคำสั่ง หากปรากฏว่า ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งยังคงถูกดำเนินการตรวจสอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ ศอตช. รอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจนกว่าจะแล้วเสร็จหรือได้รับแจ้งให้ดำเนินการเยียวยาไปก่อนได้ จึงจะสามารถเสนอนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการในกรณีของผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๓ พนักงานอื่นของรัฐ คำว่าผู้บังคับบัญชา ให้หมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคำว่า รัฐมนตรี ให้หมายถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๔ ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำว่าผู้บังคับบัญชา ให้หมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และคำว่า รัฐมนตรี ให้หมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีเยียวยาบุคคลดังกล่าว ซึ่งไม่อาจไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ได้ นายกรัฐมนตรีอาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้โดยให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมได้

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ชื่อและตำแหน่งของผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ไม่ตรงตามทะเบียนประวัติของทางราชการแต่เห็นได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงในปัจจุบัน

ข้อ ๑๑ การรับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ของผู้มีรายชื่อในกลุ่มต่าง ๆ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ข้อ ๑๒ ในกรณีมีปัญหาให้องค์กรบริหารงานบุคคลกลางที่เกี่ยวข้องกับผู้มีรายชื่อตามคำสั่ง เสนอปัญหาและแนวทางดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คำวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ข้อ ๑๓ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคำสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สำหรับบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๕/๒๕๖๐

กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา (จำนวน ๑ ราย)
๑. นายสุนิตย์ ธรรมประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการพลเรือน (จำนวน ๖ ราย)
๑. นายสถิตย์ อินทามระ ผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
๓. นายสมพงษ์ เชิดชูพงศ์ล้ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
๔. นายสัจจา พุกสุขสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
๕. นายโกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
๖. นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่ม ๓ พนักงานอื่นของรัฐ (จำนวน ๒ ราย)
๑. นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มที่ ๔ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๓๗ ราย)
๑. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์๒. นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๓. นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
๔. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๕. นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๖. นายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗. นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๘. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๙. นายประเสริฐ ค่ายทอง นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๐. นายวิเชียร อุดมศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
๑๑. นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
๑๒. นายกรชัย กุลศรีวรทัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๑๓. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๑๔. นายวิทยา ศุภศิริโภคา นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๑๕. นายลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๑๖. นายสมพงษ์ ธรรมเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
๑๗. นายทิวา บุญยก นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๑๘. นายไพรัช ยงคำชา นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑๙. นางสาวศิรประภา เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
๒๐. นางวรพงศ์ ฮอมหนัก นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
๒๑. นายนิยม นุ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเนินสันติ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
๒๒. นายอำพนธ์ เพชรชู นายกเทศมนตรีตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๓. นายสิทธิชัย เจริญธนะจินดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๔. นายพงษ์พิพัฒน์ เต็มธนกิจไพศาล รองนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
๒๕. นายสุรเชษฐ จำปาศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๖. นายประดับ กลิ่นขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
๒๗. นายบำรุง ผลทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
๒๘. นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๒๙. ดาบตำรวจ โต๊ะ ไชยฮ้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๓๐. นายวสุธร พานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
๓๑. นายไทยสมุทร สมงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
๓๒. นายเฉลิม แสงรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
๓๓. นายกฤตรัตนชัย ทองเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔. นายมาลา ซ้งคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
๓๕. นายอำนวย สุวะมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๓๖. นายกิตติ หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
๓๗. นายวิจารณ์ ณรงค์รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มที่ ๕ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๒๔ ราย)
๑. นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นายเดชา พวงงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๓. นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๔. นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๕. นายสมสิทธิ์ จิตหาญ ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
๖. นายทวีวิทย์ พันธชาติ ปลัดเทศบาลตำบลหลักหก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๗. ว่าที่ร้อยตรี กมล เสถียรดี ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๘. นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๙. นายสำรวม ไชยสิม ปลัดเทศบาลตำบลวังสวรรค์
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
๑๐. นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแซว
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๑๑. นางกมลทิพย์ สมนึก ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลานนา
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
๑๒. ว่าที่ร้อยโท ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๑๓. นายตีรนันท์ ป้องกัน ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
๑๔. นายวสันต์ สายสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๕. นายชิตพล สุวรรณโสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๑๖. สิบตำรวจเอก วินิจ จดจำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๑๗. ว่าที่ร้อยตรี ชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
๑๘. นางธดาพร คำผิว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น
๑๙. ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ศุภเดช พงษ์ประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๒๐. จ่าเอก ยุทธศักดิ์ บุษนาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒๑. นายเยี่ยมยรรยง อ่อนโก้ก หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
๒๒. นางสาวสุมณทรา โภชน์ธัญการ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
๒๓. นายไพโรจน์ กุลณะ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๔. นายเดชา นามสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

ที่มา มติชนออนไลน์