เลือกตั้ง 2566 กกต. ประกาศจำนวน ส.ส. ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

กกต เลือกตั้ง 2566 หย่อนบัตร คูหา การเลือกตั้ง

กกต. ประกาศจำนวน ส.ส. ใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยการแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนราษฎร นับเฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น

วันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศ เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี โดยระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย เรื่องพิจารณาที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช 2564 มาตรา 86 (1) ที่กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น คำว่า “ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 และมาตรา 224 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

มาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 43 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

ประกอบกับประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 อันถือได้ว่า เป็นประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

Advertisement

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น

การประกาศจำนวน ส.ส. ในครั้งนี้ จะยึดตามจำนวนราษฎรสัญชาติไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีอยู่ 65,106,481 คน โดยจำนวนราษฎรเฉลี่ย 162,766 คน จะเท่ากับจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขต 1 คน

สำหรับจำนวนสมาชิก ส.ส. จะมีการเปลี่ยนแปลงใน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และสมุทรสาคร ลดลงจังหวัดละ 1 คน และอีก 4 จังหวัด คือ อุดรธานี ลพบุรี นครศรีธรรมราช และปัตตานี เพิ่มขึ้นจังหวัดละ 1 คน

ทำให้จำนวน ส.ส. ใน 8 จังหวัดดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

Advertisement
  • เชียงใหม่ จากเดิม 11 คน เป็น 10 คน
  • เชียงราย จากเดิม 8 คน เป็น 7 คน
  • ตาก จากเดิม 4 คน เป็น 3 คน
  • สมุทรสาคร  จากเดิม 12 คน เป็น 11 คน
  • อุดรธานี จากเดิม 9 คน เป็น 10 คน
  • ลพบุรี จากเดิม 4 คน เป็น 5 คน
  • นครศรีธรรมราช จากเดิม 9 คน เป็น 10 คน
  • ปัตตานี จากเดิม 4 คน เป็น 5 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง