ครม.ไฟเขียว ทุ่ม งบ Big Rock อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ครม.
ภาพจาก PIXABAY

ครม.ไฟเขียวเปิดโครงข่ายขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการงบ Big Rock  เชื่อมโยงเครือข่ายให้บริการปลายทางทุกภาคส่วน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการเปิดโครงข่ายขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock)

ตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปให้บริการปลายทาง (Last Mile Access) ยังทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการใช้โครงข่ายดังกล่าวให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การเปิดโครงข่ายของโครงการงบ Big Rock ภายใต้หลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด (Open Access Network) ได้ดำเนินการไปแล้วรวมทั้งสิ้น 40,976 พอร์ต โดยที่ 3,342 พอร์ตสำหรับโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

และสุขศาลาพระราชทานเป้าหมาย 1,671 แห่ง แห่งละ 1-2 พอร์ต และ 8,573 พอร์ตเปิดดำเนินการสารองเพื่อสาธารณะประโยชน์ และ 29,061 พอร์ตได้เปิดให้เชื่อมต่อไปยังครัวเรือนปลายทาง (Last mile) สำหรับเปิดให้เป็นโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network)


“ที่ประชุม ครม. ยังมีมติรับทราบการโอนทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐและโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ตามมติคณะกรรมการดิจิทัลฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา” น.ส.ทิพานัน กล่าว