ราชกิจจาฯ ประกาศ จำนวน ส.ส.พึงมี แต่ละจังหวัด+จำนวนเขตเลือกตั้ง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ46 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีจำนวน 65,106,481 คน

Advertisment

2. จำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย 162,766 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

3. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทย ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ สิ้นปี 2565 ทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัด แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ

โดยทั่วประเทศ ไทยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย 65,106,481 แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คนและไม่ได้เป็นสัญชาติไทยจำนวน 983,994 คน

Advertisment

และเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า พื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีประชากรมากที่สุดในประเทศ รวมจำนวน 5,494,932 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คน

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคน มี 21 จังหวัด ได้แก่
1.กรุงเทพมหานคร
2.ขอนแก่น
3.ชลบุรี
4.ชัยภูมิ
5.เชียงราย
6.เชียงใหม่
7.นครราชสีมา
8.นครศรธรรมราช
9.นครสวรรค์
10.นนทบุรี
11.บุรีรัมย์
12.ปทุมธานี
13.ร้อยเอ็ด
14.ศรีสะเกษ
15.สกลนคร
16.สงขลา
17.สมุทรปราการ
18.สุราษฎร์ธานี
19.สุรินทร์
20.อุดรธานี
21.อุบลราชธานี

 

ประกาศ กกต. จำนวน ส.ส.ต่อประชากร

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่