เพื่อไทยเปิดชื่อปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน สมศักดิ์ สุริยะ สนธยา สุชาติ มาครบ

พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทยเปิดชื่อว่าที่ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์  100 อดีตพลังประชารัฐ มาครบทีม ทั้ง สุริยะ สนธยา สุชาติ ตันเจริญ เมีย “บิ๊กกี่” เพื่อน บิ๊กป้อม ก็อยู่ในโผ

วันที่ 25 มีนาคม 2566 รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย แจ้งว่า พรรคเพื่อไทย ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน โดยแบ่งเป็นผู้สมัคร 2 ส่วน เป็นสัดส่วนที่เสนอชื่อโดยกรรมการบริหาร 80 คน และสัดส่วนที่เสนอชื่อด้วยการสมัครด้วยตนเองอีก 20 คน เพื่อส่งให้สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 48 และ มาตรา 51 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2566  

โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร เมื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือ สาขาพรรคการเมืองพิจารณาแล้วจะส่งกลับมาที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร และให้คณะกรรมการบริหารพรรคพรรคเพื่อไทย เรียงลำดับตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่ 2-4 เมษายน 2566

ทั้งนี้รายชื่อดังกล่าวประกอบดัวย ประกอบด้วย 1.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 2.นายเกรียงเดช เข็มทอง 3.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 4.รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล 5.นายกฤช เอื้อวงศ์ 6.นายขจิตร ชัยนิคม 7.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล 8.นายจาตุรนต์ ฉายแสง 9.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์

10.นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร  11.นายจักรพงษ์ แสงมณี 12.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 13.นายชานันท์ ยอดหงษ์ 14.รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ 15.นายชุมสาย ศรียาภัย 16.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 17.นสพ.ชัย วัชรงค์ 18.นายชัยเกษม นิติสิริ 19.นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ 20.นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช 21.นางสาวณภัทรา กมลรักษา 22.ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม 23.นายดนุพร ปุณณกันต์ 24.นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา 25.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 26.นายธงทอง นิพัทธรุจิ 27.นายธนพงศ์ ธนเดชากุล 28.นายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์ 29.นายนิกร ซัจเดว

Advertisment

30.นายนิคม บุญวิเศษ 31.นายนิทัศน์ ศรีนนท์ 32.นายนพดล ปัทมะ 33.นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง 34.นางนลินี ทวีสิน 35.นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ 36.นายประภัสร์ จงสงวน 37.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 38.นางประวีณ์นุช อินทปัญญา 39.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 40.นายประสพ สารสมัคร 41.ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล 42.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 43.พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี 44.นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล 45.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 46.นางสาวเพ็ญชิสา หงส์อุปถัมภ์ชัย

47.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 48.นายพงศกร อรรณนพพร 49.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 50.นายพชร ธรรมมล 51.นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด 52.นายภูมิธรรม เวชยชัย 53.นายภูวเดช นพฤทธิ์ 54.นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ 55.นายรุ่งเรือง พิทยศิริ 56.พล.ต.ต.รังสรรค์ คชไกร 57.นายรัฐกิจ เฮงตระกูล 58.นางสาวละออง ติยะไพรัช 59.นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ 60.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 61.นายวิสาร เตชะธีระวัฒน์ 62.นายวิสิษฐ์ เตชะธีระวัฒน์ 63.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ 64.นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

65.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ 66.นายวราวุธ ยันต์เจริญ 67.ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ 68.นายศรีเมือง เจริญศิริ 69.นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร 70.นพ.สุกิจ พรหมศิริ 71.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ 72.นายสุชาติ ตันเจริญ 73.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช 74.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล 75.นายสุทิน คลังแสง 76.นายสุธรรม แสงประทุม 77.นายสุรเกียรติ เทียนทอง 78.นายสุรชัย เบ้าจรรยา 79.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 80.นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์ 81.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 82.นายสุวรรณ น้ำใจดี

83.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 84.นายสนธยา คุณปลื้ม 85.นายสนธยา หลาวหล้าง 86.นายสมเกียรติ ตันติธนไพศาล 87.นายสมชัย อัศวชัยโสภณ 88.นายสมนาม เหล่าเกียรติ 89.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 90.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 91.นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ 92.นายสหัสชัย อนันตเมฆ 93.นายเอกพร รักความสุข 94.นายอุเมสนัส ปานเดย์ 95.นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน 96.ดร.อดิศร เพียงเกษ 97.นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์ 98.นายอนุสรณ์ ไกรวัตตนุสรณ์ 99.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด และ 100.นางอนงค์ ล่อใจ

Advertisment

ทั้งนี้ ในบัญชีดังกล่าวมีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ น.ส.ประวีณ์นุช อินทปัญญา ภรรยา พล.อ.นพดล อินทปัญญาส.ว. เพื่อนสนิทของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ, นายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์ ลูกชาย นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีดีเอสไอ, นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ น้องชายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี นางพินทองทา คุณากรวงศ์ บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีด้วย