เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. 400 เขต พรรคพลังประชารัฐ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. 400 เขต พรรคพลังประชารัฐ

พรรคพลังประชารัฐพร้อมเลือกตั้งแล้ว หลังจากเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 500 คน ทั้งแบบ ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดย รายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 400 เขต ประกอบด้วย

ภาคกลาง (ภาค 1) จำนวน 42 คน

จ.สมุทรปราการ ประกอบด้วย 1. นายอัครวัฒน์ อัศวเหม 2.ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร 3.น.ส.ภริม พูลเจริญ 4.นายวรพร อัศวเหม 5.นายจาตุรนต์ นกขมิ้น 6.นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ 7.นายต่อศักดิ์ อัศวเหม 8.นายกรุง ศรีวิไล จ.นนทบุรี ประกอบด้วย 9.นางสาวสมบูรณ์วรรณ ตรีสิทธุ์ไชย 10.นางสาวจิรวรรณ เรี่ยวแรง 11.นายสมพงษ์ รัตนพรสุวรรณ 12.นายทองใบ เสริฐสอน 13.นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ 14.นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ 15. นายทศพล เพ็งส้ม 16.นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์

จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย 17.นายเสวก ประเสริฐสุข 18.นายนพดล ลัดดาแย้ม 19.นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล20.นายยุทธวัฒน์ หาญเกียรติกล้า 21.นายวิรัช พยุงวงษ์ 22.ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง 23.น.ส.กฤษณา วงศ์คำ จ.สิงห์บุรี ประกอบด้วย 24.นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 25.นายบุญเชิด ศิริยศ 26.นายธนพล บุญเจริญกิจ 27.นายชณทัต ปัทะมะภูวดล

28.นายพิตพิพรรธน์ พรรณธนะ 29.นายภูมินทร์ มงคลกาย จ.สระบุรี ประกอบด้วย 30.นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย 31.นายกฤษดา อินทร์พาเพียร 32.ดร.เกณิกา อุ่นจิตร์ 33.นายองอาจ วงษ์ประยูร จ.ลพบุรี ประกอบด้วย 34.พ.อ.สุชาติ คัดสูงเนิน 35.นายไสว วงษ์ศรี 36.ร.ต.ธนกร กระต่ายจันทร์ 37. นายณฐพงศ์ นรสิงห์ 38.นายสนั่น พรหมสุข จ.อ่างทอง ประกอบด้วย 39.นายโชคชัย ทองศักดิ์ 40.นางสาวสุกัญญา ขำวงษ์ และ จ.ชัยนาท ประกอบด้วย 41.นายธนบดี คุ้มชนะ 42.นายปัญญา ไทยรัตนกุล

Advertisement

ภาคตะวันออก (ภาค 2) จำนวน 31 คน

จ.ชลบุรี ประกอบด้วย 43.นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา 44.ร.อ.ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง 45.นายเพิ่มพงศ์ วงศ์ทรายทอง 46.นายประมวล เอมเปีย 47.นายยศพนต์ สุธรรม 48.นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ 49.นายบรรจบ รุ่งโรจน์ 50.นายโอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน์ 51.นายนิพนธ์ แจ่มจำรัส 52.นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 53. ดร.รัฐสภา นพเกตุ 54.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

55.นายสายันห์ นิลาช 56. พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ จ.ปราจีนบุรี ประกอบด้วย 57.นายนุกูลกิจ พากเพียรศิลป์ 58.นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ 59.นายสุรเดช สิทธิเดชกุลถาวร จ.ระยอง ประกอบด้วย 60.นายดนัย วิริยะสหกิจ 61.นางสาวนฤมล พงษ์ประเทศ 62.นายพายัพ ผ่องใส 63.นายกรี ไพรสี 64.น.ส.วรฎาศิริ ศิริคช

จ.จันทบุรี ประกอบด้วย 65.นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ 66.นายธนกร โฉมเฉลา 67.นายชรัตน์ เนรัญชร จ.ตราด ประกอบด้วย 68.นายกิตติธัช ไชยอรรถ จ.นครนายก ประกอบด้วย 69.นางสาวนิดา ขนายงาม 70.นางสาวชลธิชา ขนายงาม และ จ.สระแก้ว ประกอบด้วย 71.นางขวัญเรือน เทียนทอง 72.นางสาวตรีนุช เทียนทอง 73.นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์

Advertisement

ภาคอีสานตอนล่าง (ภาค 3) จำนวน 66 คน

จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย 74. นายเกษม ศุภรานนท์ 75.นายประพิศ นวมโคกสูง 76. นายวีระวัฒน์ มิตรสูงเนิน 77.นายสุธรรม พรสันเทียะ 78.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 79.นางอรทัย พลวิเศษ 80.นางทัศนียา รัตนเศรษฐ 81.ดร.อรัชมน รัตนเศรษฐ 82.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ 83.นายณัฐพล ชวนกระโทก 84.พ.ต.อ.ปริวัฒน์ นาคำ 85.ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา 86.นายสุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล 87.นายวิรัตน์ วาริชอลังการ 88.นายพจน์ เจริญสันเทียะ 89.นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ

จ.สุรินทร์ ประกอบด้วย 90.นายอนุรัตน์ ศรีสุรินทร์ 91.นายมานพ แสงดำ 92.นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา 93.นายอิทธิพล กำลังหาญ 94.นายกวิน เตียวเจริญโสภา 95.นายอำนวย แท่นดี 96.นายพิเชษฐ์ สุทธิศิริวัฒนะ97.นางสาวณชณฆ์ ตรงใจ จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย

98.นายธนินท์ธร ศรีขาว 99.นายพงษ์ศักดิ์ อริยะสุนทรกุล 100.นายสุรณัฐ แนบเนียม 101.นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร 102.นายธีรปภัสร์ พงษ์วันกิตติคุณ 103 นายอภิชาติ เกียรติสาร 104.ดร.อภิชา ระยับศรี 105.นายธนกฤช จิริวิภากร 106.นายฤทธา นันทพันธ์

Advertisement

จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย 107.นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ 108.นายนภดล อังคสุภณ 109.นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน110.นายสุเทพ ใสงาม 111.นายสมคิด สินไธสง 112.นายบรรจง ศรีหาบุญทัน 113.นายบำเหน็จ ทิพย์อักษร114.นายประกิจ พลเดช 115.นายปกรณ์ ทรงประโคน

116.นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย จ.อุบลราชธานี ประกอบด้วย 117.น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ 118.นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต 119.ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ 120.นายนาวิน ลาธุลี 121.นายเข็มทอง แก้วเนตร 122.นายธนบูรณ์ชัย อร่ามเรือง 123.นางสาววิยดา พรหมทอง 124.นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ 125.นายนิวัฒน์ จำปาทอง 126.นายศุภโชค ฐานเจริญ 127.นายยิ่ง ภูผา

จ.ยโสธร ประกอบด้วย 128.นายธวัชชัย นิจพาณิชย์ 129.นายมนตรี เอราวรรณ์ 130.นายสฤษดิ์ ประดับศรี จ.อำนาจเจริญ ประกอบด้วย 131.นายวิชัย บุญเสริฐ 132.นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วย 133.นางจิตราภรณ์ กล้าแท้ 134.นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ 135.นายสนั่น เตชโสภณ 136.น.ส.กาญจนา จังหวะ 137.นายสุขสันต์ ชื่นจิตร 138.นายพีระพล ติ้วสุวรรณ 139.นายอัครแสนคีรี โล่วีระ

ภาคอีสานตอนบน (ภาค 4) จำนวน 67 คน

จ.ขอนแก่น ประกอบด้วย 140 .นายอัษฎางค์ แสวงการ 141.นายพัฒนา นุศรีอัน 142.นายปัญญา ศรีปัญญา 143.นายณรงค์เลิศ สุรพล 144.นายสมใจ ชาญจระเข้ 145.นายสำราญ ศรีภา 146.นายสมศักดิ์ คุณเงิน 147.นพ.กันณพงศ์ อัครไชยพงศ์ 148.นายพิพัฒน์พงศ์ พรหมนอก 149.นายบัลลังก์ อรรณนพพร

150.นายสมรักษ์ คำสิงห์ จ.อุดรธานี ประกอบด้วย 151.นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ 152.นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง 153.น.ส.ชุติมา โชติธนาจินดา 154.นายอฤเดช แพงอะมะ 155.นายสุระศักดิ์ แสงตา 156.นายวิฑูรย์ นามคุณ 157.นายมนตรี พึ่มชัย 158.นายสุภีรภัทร ภูมิภักดิ์ 159.นายชัชวาลย์ ลือคำหาญ 160.นายอัมพร เทศศรีเมือง

จ.กาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 161.น.ส.พาวิไล พิมพะสาลี 162.นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ 163.นายจำลอง ภูนวนทา 164.นายสิทธิศักดิ์ พัฒนชัย 165.นายชานุวัฒน์ วรามิตร 166.นายสุรพงษ์ พลซื่อ จ.ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 167.นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล 168.นายเอกรัฐ พลซื่อ 169.นางรัชนี พลซื่อ 170.น.ส.กัญจน์พร วงศ์เวไนย 171.นายภาณุวัฒน์ ศิริ 172.นายเฉลิมศักดิ์ แสนปาง 173.นายศราวุธ ศรีนนท์ 174.นายใหม่ เสาวงค์ จ.หนองคาย ประกอบด้วย 175.นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ 176.นายศักดิ์ บึงลี 177.นายศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ

จ.สกลนคร ประกอบด้วย 178.นายอภิวัฒน์ มีชัย 179.นายกฤษณะ พุฒซ้อน 180.นายทนงศิลป์ วจีสิงห์ 181.นายสุรจิต สัตถาผล 182.นายชัยมงคล ไชยรบ 183.นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ 184.นายพจนาถ ธานะราช จ.มหาสารคาม ประกอบด้วย 185.นายทองหล่อ พลโคตร 186.นายสุชาติ ศรีสังข์

187.นายประสาทพร สีกงพลี 188.นายสมเกียรติ กะตะศิลา 189.นายโกศล คาดพันโน 190.ส.อ. วิทน โชติเมืองปัก จ.เลย ประกอบด้วย 191.นายจรูญ พานิช 192.นายชูศักดิ์ บัวระภาสิริ 193.นายสันติภาพ เชื้อบุญมี 194.นายสุภาพ พุทธทองศรี

จ.นครพนม ประกอบด้วย 195.นายสรวิศิษฏ์ เสมอพิทักษ์ 196.น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ 197.นางมารวย อุดมเลิศปรีชา 198.นางวิทยาพร หาญทองชัย จ.มุกดาหาร ประกอบด้วย 199.นายวิริยะ ทองผา 200.นายวิทยา บุตรดีวงค์ จ.หนองบัวลำภู ประกอบด้วย 201.นางศรัณยา สุวรรณพรหม 202 .พ.ต.สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม 203.น.ส.ประภาลักษณ์ สิทธิ และจ.บึงกาฬ ประกอบด้วย 204.นายวิทยา เสนจันทร์ฒิไชย 205.นายอนุสรณ์ แกหลิ่ง 206.นางฌาณิการ์ เมืองแทน

ภาคเหนือตอนบน (ภาค 5) จำนวน 34 คน

จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย 207.นายพจนารถ ศรียารัณย 208.นางศรีพรรณ เขียวทอง 209.นายพรชัย อรรถปรียางกูร 210.นางสาวมนสิชา ภัคดิเมธี 211.นายเดชนัฐวิทย์ เตริยาภิรมย์ 212.นางรัตนประภา ดิศวัฒน์ 213. นายบดินทร์ กินาวงษ์ 214.นางสาวกุสุมา บัวพันธ์ 215.นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ

216.นายนรพล ตันติมนตรี จ.เชียงราย ประกอบด้วย 217.นายศรัณพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 218.นางวันดี ราชชมภู 219.พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด 220.นายเกียรติศักดิ์ อุดขา 221 นายพันธัช ภูผาพันธกานต์ 222.นายระพิน เตมียะ 223.นายบุญเกิด ร่องแก้ว
จ.ลำปาง ประกอบด้วย 224.นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง 225.นายจินดา วงศ์สวัสดิ์ 226.นายดาชัย เอกปฐพี 227. นายสมเกียรติ ตันตระกูล จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 228.นายปกรณ์ จีนาคำ

229.นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ จ.แพร่ ประกอบด้วย 230 นางสาวอาทิตยา อินนะไชย 231.นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ 232. นางปอรวัลย์ มุดเจริญ จ.น่าน ประกอบด้วย 233.นายสักก์สีห์ พลสันติกุล 234.นายสกล เนตรใสวรกุล 235.นายฉัตรชัย จิตตรง จ.พะเยา ประกอบด้วย 236.ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า 237.นายอนุรัตน์ ตันบรรจง 238.นายจีรเดช ศรีวิราช และ จ.ลำพูน ประกอบด้วย 239.นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ 240.พล.ต.ต.กริช กิติลือ

ภาคเหนือตอนล่าง (ภาค 6 )จำนวน 36 คน

จ.พิษณุโลก ประกอบด้วย 241.นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ 242.นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ 243.นายหัสนัยน์ สอนสิทธิ์ 244.นายอัศวิน นิลเต่า 245.นายเอกพงษ์ กุลเจริญ จ.นครสวรรค์ ประกอบด้วย 246.นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ 247.นายนัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา 248.นางสาวสุภัสสร คล้ายแจ้ง

249.นางจิตรา หมีทอง 250.นายพรวิศิษฐ์ เเจ่มใส 251.นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 252.น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ 253.นายจักรัตน์ พั้วช่วย 254.นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ 255.นายวรโชติ สุคนธ์ขจร 256.นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ 257.นายอัคร ทองใจสด

จ.กำแพงเพชร ประกอบด้วย 258.นายไผ่ ลิกค์ 259.นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ 260.นายอนันต์ ผลอำนวย 261 .นายปริญญา ฤกษ์หร่าย จ.พิจิตร ประกอบด้วย 262.นายพรชัย อินทร์สุข 263.นางณริยา บุญเสรฐ 264.นายเอกวิชญ์ เรืองมาลัย จ.ตาก ประกอบด้วย 265.นายประสงค์ นามเสถียร

266.นายชิงชัย ก่อประภากิจ 267. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข จ.อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 268.นายเรวัติ คล้ายสมบูรณ์ 269.นายอัฑฒ์ เชื้อมีศรี 270.นายสุขโกศล โกศลธรรมสกุล จ.อุทัยธานี ประกอบด้วย 271.นายประมวล เรืองศรี 272.นายไพฑูรย์ พุ่มสงวน จ.สุโขทัย ประกอบด้วย 273. น.ส.เบญจมาศ ไก่แก้ว 274.นายวิโรจน์ มากมูล 275.นายอารยะ ชุมดวงเขต 276.นายจเร บุญกำเนิด

ภาคตะวันตก (ภาค7) จำนวน 31 คน

จ.นครปฐม ประกอบด้วย 282.นายมารุต บุญมี 277.นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ 278.นายศิรวริศ สวนแก้ว 279.นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม 280.นายจักรพงษ์ ทิมมณี 281.นายมนตรี บุญประคอง จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วย 283.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ 284.นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ 285.นายกมลสันติ กลั่นบุศย์ 286.นางลำยอง ยิ้มใหญ่หลวง 287.นายประเทศ บุญยงค์ จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย

288.นายศุภกิจ กลิ่นหอม 289.นายอุดม เพชรน้อย 290.นายธานินท์ โลห์ประเสริฐ 291.นายยุทธนา โพธสุธน 292.นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ จ.ราชบุรี ประกอบด้วย 293.นายกฤษณะ พลอยชุม 294.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 295.นายจตุพร กมลพันธุ์ทิพย์ 296.นายวรวัฒน์ น้อยโสภา 297.นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์

จ.เพชรบุรี ประกอบด้วย 298.นายอรรถพล นุชนิยม 299.พล.อ.ท.ดร.ชนนนาถ เทพลิบ 300.นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 301.นายณภัทร ชุ่มจิตตรี 302.นายพิษณุ กล้าขาย 303.นายสมพงศ์ ทั่งศรี จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย 304.นายวัฒนา แตงมณี 305.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ 306.น.ส.ปัญฑารีย์ มั่งมี จ.สมุทรสงคราม ประกอบด้วย 307.นายนพพล ธนิกุล

ภาคใต้ตอนบน (ภาค 8) จำนวน 29 คน

จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 308.นายณัฐวรันธร ทองคำ 309.นายสุริญญา ยืนนาน 310.นายประเทือง มีแต้ม 311.นายจิรวรรณ สารสิทธิ์ 312.นายธนโชติ ติณพันธุ์ 313.นายสุชาติ อินทรมณี 314.นายมนู วณิชชานนท์ จ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 315.รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

316.นางสุภาพ ขุนศรี 317.นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง 318.นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ 319.นายสุชาติ จิตรติศักดิ์ 320.นายสุธรรม จริตงาม 321.นายคมเดช มัชฌิมวงศ์ 322.นายสุนทร รักษ์รงค์ 323.ดร.นพ.พิชาญศักดิ์ บุญมาศ 324.นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล จ.กระบี่ ประกอบด้วย 325.ดร.ศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน 326.นายสรวิศทชากร เลขานุกิจ 327.นายอนันต์ เขียวสด

จ.ภูเก็ต ประกอบด้วย 328.นายจิรายุส ทรงยศ 329.นายสุทา ประทีป ณ ถลาง 330.นายนัทธี ถิ่นสาคู จ.ชุมพร ประกอบด้วย 331.นายสุรชัย แดงละอุ่น 332.นายสมมิตร ทองเหลือ 333.นายธีระศักดิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ จ.พังงา ประกอบด้วย 334.นายกานต์ เพชรบูรณ์ 335.นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ จ.ระนอง ประกอบด้วย 336.นายพงศกร พรหมสุวรรณ

ภาคใต้ตอนล่าง (ภาค 9) จำนวน 31 คน

จ.สงขลา ประกอบด้วย 337.นายภวัต นิตย์โชติ 338.นายอดิสัณห์ ชัยวิวัฒน์พงศ์ 339.นายอาทิตย์ สุวิทย์ 340. นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว 341.นายญาณพง เพชรบูรณ์ 342.นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ 343.นายธเนศ ล่องนาวา 344.นายธีรพงศ์ ดนสวี 345.นายล่องหิ้น ทิพย์แก้ว จ.สตูล ประกอบด้วย

346.พ.ต.ท.สุริยา บาราสัน 347. นายทินกร ทองใสเกลี้ยง จ.ตรัง ประกอบด้วย 348.นายกิตติพงศ์ ผลประยูร 349.นายทวี สุระบาล 350.พ.ต.ท.นัทธพงศ์ ใจสมุทร 351.พล.ต.ต.บรรลือ ชูเวทย์

จ.พัทลุง ประกอบ 352.นายเอกภัทร ภัทร์รัศมี 353.ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร 354.ดร.วัฒนา เรืองแก้ว จ.ปัตตานี 355 .นายอรุณ เบญจลักษณ์ 356.นายคอซีย์ มามุ 357. นายรุสดี สารอเอง 358.นายบูรฮันธ์ สะเม๊าะ359.นายอันวาร์ สาและ จ.ยะลา ประกอบด้วย

360.นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ 361.นายกอเซ็ง แซมะซู 362. นายกามิน มุซิ จ.นราธิวาส ประกอบด้วย 363.นพ.แวมาฮาดี แวดาโอะ 264.นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ 365.นายรำรี มามะ 366.นายอามีร ซาริคาน 367.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

กรุงเทพมหานคร (ภาค 10) จำนวน 33 คน

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 368.นายสฤษดิ์ ไพรทอง 369.นายพณิชย์ วิทยาภัทร์ 370.นางสาวชญาภา ปรีดาพากย์ 371.นายภูวกร ปรางภรพิทักษ์ 372.นายกานต์ กิตติอำพน 373.นายรชฎ พิสิษฐบรรกร

374.ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช 375.นายรังสรรค์ กียปัจจ์ 376.นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ 377.ภญ.สุชาดา เวสารัชตระกูล 378.น.อ.บัญชาพล อรัณยะนาค 379.ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น 380.นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ

381.นางนฤมล รัตนาภิบาล 382.นางสาวณิรินทร์ เงินยวง 383.นายกิติภูมิ นีละไพจิตร 384.นายศิริพงษ์ รัสมี 385.นายพีระพงษ์ รัสมี 386.นางนาถยา แดงบุหงา 387.นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี 388.นางสาวแพรว กิจสุวรรณ 389.นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ 390.นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ

391.นายศันสนะ สุริยะโยธิน 392.นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา 393.นายอนุชา กวางทอง 394.นายสาโรจน์ ซึ้งไพศาลกุล 395.นายมานพ มารุ่งเรือง 396.นายเอกชัย ผ่องจิตร์ 397.นายสิทธิโชค คล้อยแสง 398.น.ต.นิธิ บุญยรัตกลิน 399.นางสาวบุณณดา สุปิยพันธุ์ 400.นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล