ครม.อนุมัติงบฯผูกพัน 42 โครงการ กระทรวงคมนาคม รวม 9.1 หมื่นล้าน

ชัย วัชรงค์
ชัย วัชรงค์

ครม.มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการตั้งงบฯผูกพัน สำหรับโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านขึ้นไป 42 โครงการของกระทรวงคมนาคม

วันที่ 30 มกราคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รวม 42 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2575 รวมวงเงินทั้งสิ้น 91,653.3053 ล้านบาท โดยมีวงเงินที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 15,627.9411 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ทั้งนี้ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และวันที่ 16 มกราคม 2567 เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยหน่วยงานที่มีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

คมนาคมได้รับรายงานจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 42 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2575 รวมวงเงินทั้งสิ้น 91,653.3053 ล้านบาท โดยมีวงเงินที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 15,627.9411 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กรมทางหลวง (ทล.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 37 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2571 วงเงินรวม 69,877.7053 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 35 โครงการ วงเงินรวม 66,027.7053 ล้านบาท
  • แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 โครงการ วงเงินรวม 3,850 ล้านบาท

ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 13,975.5411 ล้านบาท

กรมทางหลวงชนบทเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 3 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2570 วงเงินรวม 4,920 ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 984 ล้านบาท

กรมท่าอากาศยาน เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 โครงการ คือ งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว

จังหวัดชุมพร ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2571 วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2568 : 300 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2569 : 300 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2570 : 450 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2571 : 450 ล้านบาท) ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 300 ล้านบาท

และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV)


ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2575 วงเงินรวม 15,355.6000 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2568 : 368.4000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2569 : 2,219.2000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2570 : 2,219.2000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2571 : 2,225.2800 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2572-2575 : 8,323.5200 ล้านบาท) ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 368.4000 ล้านบาท