กกต.ถกสื่อเลือก สว.’67 เปิดข้อห้ามผู้สมัคร “แนะนำตัว”

Election Commission
แสวง บุญมี

กกต.นัดถกสื่อ เลือก สว. เปิดข้อห้ามในการแนะนำตัวผ่านสื่อ ห้ามให้สัมภาษณ์นักข่าว แต่ตั้งกลุ่มไลน์แนะนำตัวกับผู้สมัครด้วยกันเองได้

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ได้นัดสื่อมวลชนชี้แจงการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ภายหลังพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก สว.มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า อยากบอกว่าไม่มีระเบียบไหนไปบังคับกับสื่อมวลชน ยังสามารถเสนอตามหลักวิชาชีพได้ แต่อาจกระทบในบางเรื่อง เพราะเราใช้บังคับกับผู้สมัคร สว.ในบางเรื่อง ซึ่ง สว.จะต้องระวังตนเอง เช่น สื่อไปสัมภาษณ์ผู้สมัคร สว.ได้ แต่อย่าไปแนะนำตัวเอง

ถ้าผู้สมัคร สว.เป็นวิศวกร หากเกิดเหตุตึกถล่ม ผู้สื่อข่าวสามารถไปสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ได้ปกติ แต่อย่าให้แนะนำตัวการเป็นผู้สมัคร สว. ส่วนกรณีสื่อมวลชนสมัคร สว.สามารถเป็นผู้ประกาศข่าวได้เป็นปกติ แต่ห้ามไม่ให้แนะนำตัวว่าเป็นผู้สมัคร ดังนั้น ไม่ได้ไปลิดรอนการทำงานของสื่อแต่อย่างใด

ส่วนการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น โดย กกต.รับฟังเสียงของประชาชน และเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน จะแก้ไขระเบียบ กกต.ให้ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าช่องทางใด ๆ tiktok youtube Instagram ได้ ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวได้ แต่ต้องไม่แนะนำตัวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและติดตามตรวจสอบผู้สมัครได้ 2 ช่องทาง ช่องทางแรกหลังจากปิดรับสมัคร สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของ กกต. และแอปพลิเคชั่น smart vote โดยจะเปิดเผยทุกรายชื่อ ทุกกลุ่ม ทุกจังหวัดทั่วประเทศว่าใครมีประวัติอย่างไร

Advertisment

สำหรับข้อห้ามเรื่องการ “แนะนำตัว” ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 กำหนดไว้ ดังนี้ ในข้อ 10 ห้ามผู้สมัคร หรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว

ข้อ 11 นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีผลใช้บังคับไปจนถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก ห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครแนะนำตัวใน 6 กรณี ประกอบด้วย 1.กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

2.ผู้ประกอบอาชีพทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อมวลชน หรือสื่อโฆษณา เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร เป็นต้น ใช้ความสามารถ หรือวิชาชีพดังกล่าว เพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนำตัว 3.แจกเอกสารเกี่ยวกับการแนะนำตัวโดยวิธีการวาง โปรย หรือติดประกาศในที่สาธารณะ

4.แนะนำตัวโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ 5.แนะนำตัวทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี หรือสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน นักข่าว หรือสื่อโฆษณา ซึ่งเผยแพร่ผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 6.จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบนี้

Advertisment

และในระเบียบข้อ 12 ระบุไว้ว่า ห้ามผู้สมัครยินยอมให้ผู้สมัครอื่น กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ

แหล่งข่าวจาก กกต.ระบุว่า “ที่ไม่ให้แนะนำตัวผ่านวิทยุ ทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโฆษณา ก็เพราะเป็นกฎหมายที่ใหม่มาก และเป็นธรรมกับทุกคน การเลือกตั้ง สว.ฉบับนี้เขียนเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องการใช้เงินในการโฆษณา แนะนำตัวเอง เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน”

สำหรับการแนะนำตัวของผู้สมัคร สว. ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือก สว.2567 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 มีผลบังคับใช้ วันที่ 27 เมษายน 2567 แหล่งข่าวระบุว่า นิยามในการแนะนำตัว คือ การบอก การชี้แจง และการแจกเอกสาร เพื่อให้ผู้สมัครคนอื่นรู้จัก โดยกำหนดไว้เฉพาะตัวผู้สมัครอื่นเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมี 4 เรื่องที่พึงระวังที่ศาลฎีกาวางแนวคำวินิจฉัยไว้ 1.ห้ามแนะนำตัว โดยบอกว่าจะจ่ายเงินค่าสมัครให้ ผิดแน่ เพราะมีการให้เงินหรือทรัพย์สิน 2.การแนะนำตัวโดยสัญญาว่าจะมีการลงคะแนนแลกเปลี่ยนกัน 3.การฮั้วลงคะแนน 4.การลงสมัครโดยไม่มีคุณสมบัติ

สำหรับเอกสารแนะนำตัว ตัวเอกสารหมายถึงกระดาษ หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการแนะนำตัว

ผู้สมัครจะสามารถเผยแพร่ หรือให้ข้อมูลได้โดยเฉพาะผู้สมัครอื่นเท่านั้น ซึ่งใช้เอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร เอกสารต้องมีขนาดไม่เกินเอ 4 หรือขนาด 210 มิลลิเมตร X 297 มิลลิเมตร ระบุข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ใส่รูปถ่ายของผู้สมัคร ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน หรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัครเท่านั้น ไม่เกิน 2 หน้า

นายปภังกร บ้านกลาง หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวน และพรรคการเมือง กกต.เชียงใหม่ กล่าวระหว่างกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ “การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า

“วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ คือ ต้องดำเนินการด้วยตัวเองโดยใช้ข้อความแนะนำตัว อาทิ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน รูปถ่ายการศึกษา ซึ่งผู้สมัครสามารถ “ตั้งกลุ่มไลน์” เพื่อแนะนำตัวระหว่างผู้สมัครกันเองได้ เพราะเป็นไปตามระเบียบการแนะนำตัวข้อ 8 ที่ให้แนะนำตัวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่พึงระวังเรื่องการแลกคะแนน หรือการให้ทรัพย์สินอื่นใด”