งดขายเหล้าทั่วราชอาณาจักร มหาดไทยร่อนหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 28 เม.ย.2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยหนังสือ ระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ 28 เม.ย.2563 1.ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) โดยให้ขยายระยะเวลาการบังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 จนถึง 31 พ.ค.2563 

2.ประกาศเรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ โดยให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5-2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และแก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป 

3.ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ ที่กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ กำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563  

จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การออกคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้รอการสั่งการเชิงนโยบาลจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ก่อน เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และมีข้อกฎหมายรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อไป

Advertisment

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือ ศบค.ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกระแสข่าวว่า ศบค.เตรียมออกคำสั่งงดจำหน่ายสุราในวันที่ 3 พ.ค. จึงมีช่องว่างให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 2 วันคือ วันที่ 1 -2 พ.ค. ว่า เรื่องการประกาศงดจำหน่ายสุราเป็นประกาศแต่ละจังหวัด และเป็นคำสั่งของ ศบค.ท้องที่ ซึ่งมีเอกสารโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง ให้ประกาศหรือคำสั่งที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายกฯ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่า นายกฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 ดังนั้น จึงชะลอไว้ก่อน ภายในสัปดาห์นี้จะได้ข้อสรุป