ประกาศงดขายเหล้า มาตรการเข้มกว่า กทม. 4 จังหวัด ยาวถึง 31 พ.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงนามในประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องปิดสถานที่และมาตรการป้องกันการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ทั้งนี้  อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35(1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ข้อ 26 ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตผู้นำเข้า ไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะที่ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.บุรีรัมย์ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยสาระสำหรับในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 11 ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 ข้อ 2 มาตรการเพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ใน (2) การจำหน่าย จ่ายแจกหรือให้สุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์  โดยให้ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

ด้านนายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ลงนามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการบังคับใช้มาตรการยับยั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยห้ามร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราให้มีผลไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63

เช่นเดียวกับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ลงนามในคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระดบาของโรคโควิด-19 เช่นกัน โดยยังการจำหน่ายสุราจนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ