บิ๊กช้าง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล สายตรง ประยุทธ์ ว่าที่หัวขบวนปรองดอง

บิ๊กช้าง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล สายตรง ประยุทธ์ ว่าที่หัวขบวนปรองดอง
“บิ๊กช้าง” พล.อ.ชาญชัย ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

ชื่อ “บิ๊กช้าง” พล.อ.ชาญชัย ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ติดโผ 1 ใน 2 ตัวจริง-ตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์ “ซีกรัฐบาล”

ชื่อ “บิ๊กช้าง” ติดหู-คุ้นตาตั้งแต่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) “โปร์ไฟล์” แนบท้ายประวัติจึงยาวเหยียด

พล.อ.ชัยชาญ ขึ้นสูงสุดในชีวิตข้าราชการทหาร เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ในยุคคสช. และได้รับความไว้วางใจให้เป็น “กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความปรองดอง” ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธาน

เป็น “ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง” นั่งหัวโต๊ะที่มีนักการเมืองมาห้อมล้อมใน “วันวาเลนไทน์” รับหน้าเสื่อเทียบเชิญ 70 พรรคการเมือง-กลุ่มการเมืองมาสังฆกรรมปรองดองในค่ายทหาร โดยมี 10+1 ประเด็นให้นักการเมืองนำไปขบคิดเป็นการบ้าน

ทว่าสุดท้ายผลลัพธ์ของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความปรองดองได้มาเพียง “กระดาษ 1 แผ่น” คือ “สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ” จำนวน 10 ข้อ อาทิ

Advertisment

1.รู้รักสามัคคีร่วมกันสร้างสามัคคีปรองดอง ใช้สิทธิเสรีภาพตามกรอบของกฎหมาย ยอมรับความคิดต่าง เข้าใจประชาธิปไตย แก้ไขปัญหาด้วยระบบรัฐสภา

2. ยึดมั่นศาสตร์พระราชาต้องพัฒนาตนเอง นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ประกอบอาชีพสุจริตและมีไมตรีจิตต่อกัน 3.ขจัดการทุจริตดำเนินชีวิตด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

“บิ๊กช้าง” ยังเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม “สองสมัย” ควบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ 1 – พล.อ.ประยุทธ์ 2 และ “หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ในรัฐบาลประยุทธ์ 2 “บิ๊กช้าง” คือ ตัวแทน-ตอบแทนพล.อ.ประยุทธ์ ในการชี้แจงกระทู้ – การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล-พล.อ.ประยุทธ์ ในทุกประเด็น ถึงขั้นส่ง “บิ๊กช้าง” ไป “ติวเข้ม” กับพรรคพลังประชารัฐในการประชุมที่จังหวัดชลบุรี

Advertisment

ทั้งกรณีกองทัพบกใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนมาปฏิบัติการด้านข่าวสาร หรือ information operation (IO) ทำสงครามจิตวิทยา คุกคามประชาชน ที่มีความเห็นทางการเมืองต่างจากรัฐบาลและกองทัพ การแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ล่าสุด คือ การชี้แจงความจำเป็น-ร่างสัญญาในการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน จนทำให้ฝ่ายค้านไปไม่เป็น ตลอดจนการลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในส่วนของการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทุกครั้ง แม้พล.อ.ชัยชาญ จะถูกนักการเมือง “แซะ” จน “ติดโผ” ถูก “ปรับออก” แต่เก้าอี้พล.อ.ชัยชาญยังเหนียวทุกครั้ง

ประวัติส่วนตัว-ชีวิตรับราชการ พล.อ.ชัยชาญ เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2500 เป็นบุตรชายของนายสมาน และนางละเมียด ช้างมงคล จบการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียนวัดราชโอรส รุ่น 57 และจบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 16 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 27

พล.อ.ชัยชาญรับราชการมาตั้งแต่ปี 2523 จนกระทั่งได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมก่อนจะได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 9 กันยายน 2559 ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 19 กันยายน 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด

วันที่ 10 มกราคม 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก และโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์เวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ

ประสบการณ์ที่สำคัญ จัดทำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ แผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

รับผิดชอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติและนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล

พล.อ.ชัยชาญ เป็นชื่อที่ “พล.อ.ประยุทธ์” กำไว้ในมือแน่นตั้งแต่แรก

ชื่อของ “บิ๊กช้าง” จึง เบียดไหล่ “ธนกร วังบุญคงชนะ” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (อนุชา นาคาศัย)

ชื่อของ “บิ๊กช้าง” จึง ปัดตก “แรมโบ้” สุภร อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

พล.อ.ชัยชาญ ชื่อนี้ คือ (ว่าที่) ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์-สายตรงพล.อ.ประยุทธ์