เปิดขั้นตอน เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มี.ค.

เลือกตั้งเทศบาล
Chalinee THIRASUPA / AFP

ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี 2564 วันที่ 28 มี.ค. พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19

หลังคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี 2564 พร้อมกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รวมถึงมาตรการรองรับการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ของ กกต. ดังนี้

ขั้นตอนการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสภาชิกสภาเทศบาลฯ เมื่อถึงเวลา 08.00 น. ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะกล่าวเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว การใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่หน่วยเลือกตั้ง
 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ
 3. รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้ว
 4. เข้าคูหาลงคะแนนแล้วทำเครื่องหมายกากบาท (x)
  – บัตรเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล เลือกผู้สมัครได้จำนวน 6 หมายเลข
  – บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเลือกผู้สมัครได้จำนวน 1 หมายเลข
  – หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย
 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรแต่ละประเภทด้วยตนเอง

มาตรการรองรับโควิด

 1. กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลง เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 2. การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง
 3. จัดให้มี อสม. เพื่อทำหน้าที่คัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ์บริเวณหน้าที่เลือกตั้ง
 4. กรณีพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิ์ลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอื่น และ อสม. จะมีการรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป
 5. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ สำหรับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ล้างมือ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับมอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้ง
 6. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้ง
 7. ทำความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนด