คำขวัญวันเด็ก ปี 2565 : ประยุทธ์ บอกอะไรเยาวชนไทย ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

FILE PHOTO : LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

เปิด 8 คำขวัญวันเด็กย้อนหลัง จาก “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน จาก “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” สู่ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” 

“วันเด็กแห่งชาติ” จัดตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 มกราคม 2565 ตามธรรมเนียมแล้ว นายกรัฐมนตรีต้องมอบคำขวัญแก่เด็ก ๆ

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

วันเด็กแห่งชาติ ครั้งแรกเกิดขึ้นเดือน ตุลาคม 2498

งานวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ปี 2498 ตามคำเชิญชวนของนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

รัฐบาลกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ในช่วงแรกการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ถึงปี 2506 และในปี 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2499 ในสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม”

แล้วตั้งแต่ปี 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจ สำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัย ต่อมาจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

8 คำขวัญวันเด็ก 8 ปี จากนายกฯ “ลุงตู่”

แต่สำหรับคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีมาแล้วทั้งสิ้น 8 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี 2558 หลังรัฐประหาร ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2557 และเริ่มรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม 2557

2558 ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

สำหรับ คำขวัญวันเด็กในปีแรก จาก พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มขึ้นในปี 2558 ที่ว่าด้วย “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี การศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและคนดีควบคู่กัน นั่นก็คือต้องมี “ความรู้คู่คุณธรรม” เพื่อจะได้เป็นพลังสำคัญในการผลักดันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวไปในทิศทางที่ต้องการ

2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ในปีถัดมา พล.อ.ประยุทธ์ มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2559  “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เด็ก เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง พร้อมประพฤติปฎิบัติตนเป็นเด็กดี คือคิดดี พูดดี มีจิตใจดี มีความมั่นเพียรและไม่ย่อท้อในการเรียนรู้วิชาการแขนงต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาของตน มีความกตัญญูรู้คุณ เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติในอนาคต

2560 เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

ในปี 2559 พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 เป็นครั้งที่ 3 ว่า “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” โดยคำขวัญดังกล่าวเน้นสื่อความหมายในเรื่องของการปลูกฝังการปฎิรูปและพัฒนาประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุถึงการมอบคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ว่า “ผมเขียนขึ้นมาเอง เนื่องจากในวันเด็ก ผมก็พูดถึงเด็ก วันครูผมก็พูดถึงครู จะเห็นว่าผมพูดในเรื่องการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น”

2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ในปี 2560 นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กเป็นปีที่ 4 ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์

รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ในปี 2561 นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กเป็นปีที่ 5 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยในนายกรัฐมนตรีต้องการสื่อให้ให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อ ยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รัก และยึดมั่นใจสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

บีบีซีไทยรายงาน ในปี 2562 นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กเป็นปีที่ 6 และเป็นปีแรกที่ พล.อ. ประยุทธ์ เปลี่ยนสถานะจากนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหาร เป็น นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

นายกรัฐมนตรีหวังให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

“ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมนำแนวทางอุทิศตนเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ ที่จะส่งเสริมให้สังคมและปรเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป”

2564 เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม

ในปี 2563 นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กเป็นปีที่ 7 ว่า “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” การมีความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ก้าวไปสู่อนาคตที่สวยงาม โดยใช้คุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจและสติให้สามารถดํารงตนอยู่ในความดีงาม