ศึกเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-นายกพัทยา ชิงงบฯเมกะโปรเจ็กต์หมื่นล้าน ฐานการเมือง

2คน

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.)-นายกเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นอกจากจะมีเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.-นายกพัทยา เป็นเดิมพันแล้ว ยังมีงบประมาณให้ได้ช่วงชิงหลายหมื่นล้านในปีงบประมาณ ปี 2566

เริ่มจากกทม.ได้รับงบประมาณ “อุดหนุน” จากรัฐบาล ปี’66 จำนวน 22,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,649,568,000 บาท ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,159,425,600 บาท เพิ่มขึ้น 1,923,543,900 บาท แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 124,866,600 บาท ลดลง 273,975,900 บาท

งบฯ กทม.ยุคอัศวิน

กทม.ในยุคที่มี “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” เป็น “พ่อเมือง” นับตั้งแต่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” สวมหมวกหัวหน้า คสช. ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.แต่งตั้ง เป็น “ผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 16” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ใช้งบประมาณไป 6 ปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 จำนวน 75,635 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายของ กทม. จำนวน 75,058 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของ กทม. จำนวน 577 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่าย “เพิ่มเติม” ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,654 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล ในส่วนของบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนครูและลูกจ้างประจำสังกัด กทม. ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครูบำนาญและลูกจ้างประจำสังกัด กทม. จำนวน 1,190 ล้านบาท และเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กทม. จำนวน 1,463 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 79,047 ล้านบาท แบ่งตามด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป 25,877 ล้านบาท ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,029 ล้านบาท ด้านการโยธาและจราจร 15,934 ล้านบาท ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 5,936 ล้านบาท ด้านการพัฒนาและบริหารสังคม 6,559 ล้านบาท ด้านการสาธารณสุข 6,086 ล้านบาท ด้านการศึกษา 5,077 ล้านบาท และการพาณิชย์ของ กทม. จำนวน 547 ล้านบาท ได้แก่ งานบริหารการธนานุบาล 352 ล้านบาท งานบริหารการตลาด 190 ล้านบาท และงานบริหารการพัฒนาที่อยู่อาศัย 4.8 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 80,445 ล้านบาท แบ่งเป็น จำแนกตามด้าน ด้านการบริหารทั่วไป 27,737 ล้านบาท ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 12,978 ล้านบาท ด้านการโยธาและระบบจราจร 15,774 ล้านบาท ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 6,281 ล้านบาท ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,207 ล้านบาท ด้านสาธารณสุข 6,490 ล้านบาท ด้านการศึกษา 4,529 ล้านบาท และด้านการพาณิชย์ของ กทม. 445 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 83,398 ล้านบาท แบ่งเป็น จำแนกตามด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป 25,984 ล้านบาท ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,604 ล้านบาท ด้านการโยธาและระบบจราจร 16,301 ล้านบาท ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 9,264 ล้านบาท ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,255 ล้านบาท ด้านสาธารณสุข 6,910 ล้านบาท ด้านการศึกษา 4,679 ล้านบาท และด้านการพาณิชย์ของ กทม. 398 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่าย “เพิ่มเติม” ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 140 ล้านบาท เป็น “รายจ่ายพิเศษ” จ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ กทม. คือ แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ของสำนักการระบายน้ำ

งบประมาณรายจ่าย “เพิ่มเติม” ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 2,570 ล้านบาท จาก “รายได้พิเศษ” ของ กทม. เป็นเงินสะสมจ่ายขาด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงิน 76,451 ล้านบาท แบ่งเป็น จำแนกตามด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป 24,377 ล้านบาท ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,647 ล้านบาท ด้านการโยธาและระบบจราจร 12,543 ล้านบาท
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 7,164 ล้านบบาท ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,146 ล้านบาท ด้านการสาธารณสุข 6,784 ล้านบาท ด้านการศึกษา 4,837 ล้านบาท และด้านการพาณิชย์ของ กทม. 951 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่าย “เพิ่มเติม” ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 2,710 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น โยธาและระบบจราจร ระบายน้ำ บำบัดน้ำเสียและน้ำท่วม งบประมาณรายจ่าย “เพิ่มเติม” ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 377 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 79,855 ล้านบาท แบ่งเป็น ด้านตามลักษณะงาน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการ กทม. 7,386 ล้านบาท ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 190 ล้านบาท ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 235 ล้านบาท ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง 10,212 ล้านบาท ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,620 ล้านบาท ด้านสาธารณสุข 6,092 ล้านบาท ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง 1,303 ล้านบาท ด้านการศึกษา 711 ล้านบาท การจัดบริการของสำนักงานเขต 16,344 ล้านบาท งบประมาณสำนักสนับสนุนสำนักและสำนักงานเขต 648 ล้านบาท

ด้านตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม 6,002 ล้านบาท รายจ่ายงบฯกลาง 14,417 ล้านบาท รายจ่ายเพื่ออุดหนุนหน่วยงานในกำกับ 2,812 ล้านบาท รายจ่ายการพาณิชย์ของ กทม. 875 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมี “เงินนอกงบประมาณ” จำนวน 9,697 ล้านบาท อาทิ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สำนักการจราจรและขนส่ง) 2,169 ล้านบาท จัดการระบบท่อระบายน้ำ 240 ล้านบาท จัดการระบบควบคุมน้ำ 25 ล้านบาท จัดการระบบคลองและแหล่งรับน้ำ 307 ล้านบาท พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม 881 ล้านบาท จัดการคุณภาพน้ำ 77 ล้านบาท เภสัชกรรม 301,175 บาท โรงพยาบาลกลาง 1,224 ล้านบาท โรงพยาบาลตากสิน 1,120 ล้านบาท โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 1,301 ล้านบาท โรงพยาบาลสิรินธร 1,070 ล้านบาท

กทม.-พัทยา

งบฯเมืองพัทยา ของ “สนธยา”

ขณะที่เมืองพัทยาได้รับงบประมาณ “อุดหนุน” จากรัฐบาล ปี 2566 จำนวน 1,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44,384,800 บาท ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,731,291,700 บาท เพิ่มขึ้น 117,900,300 บาท ขณะที่แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่ได้รับงบประมาณ (ปี 2565 ได้รับ 73,515,500 บาท)

เมืองพัทยาในยุคที่ “เสี่ยแป๊ะ” สนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา ตั้งแต่หัวหน้า คสช.มีคำสั่งแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ใช้งบประมาณ “ย้อนหลัง 3 ปี” ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 1,612 ล้านบาท แบ่งเป็น ด้านบริหารงานทั่วไป 402 ล้านบาท ด้านบริการชุมชนและสังคม 858 ล้านบาท ด้านเศรษฐกิจ 146 ล้านบาท ด้านการดำเนินงานอื่น 192 ล้านบาท และรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เช่น งบฯบุคลากร งบฯลงทุน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 1,682 ล้านบาท แบ่งเป็น ด้านบริหารทั่วไป 311 ล้านบาท ด้านบริการชุมชนและสังคม 1,058 ล้านบาท ด้านการเศรษฐกิจ 187 ล้านบาท ด้านการดำเนินงานอื่น 112 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ 12 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 2,014 ล้านบาท แบ่งเป็น ด้านบริหารงานทั่วไป 475 ล้านบาท ด้านบริการชุมชนและสังคม 1,257 ล้านบาท ด้านเศรษฐกิจ 148 ล้านบาท ด้านการดำเนินงานอื่น 118 ล้านบาท และงบฯรายจ่ายเฉพาะการ 14 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่าย “เพิ่มเติม” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณปี 2562 จำนวน 353 ล้านบาท แบ่งเป็น ด้านบริหารทั่วไป 143 ล้านบาท ด้านบริการชุมชนและสังคม 90 ล้านบาท ด้านเศรษฐกิจ 112 ล้านบาท ด้านการดำเนินงานอื่น 7 ล้านบาท


ศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยา นอกจากชิงงบฯหมื่นล้านยังชิงฐานการเมืองอีกด้วย