ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนใหม่ รวย 48 ล้าน

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนใหม่

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนใหม่ รวย 48.5 ล้าน ลงทุน 19 ล้าน สิทธิและสัมปทานเกือบ 10 ล้าน ครองนาฬิกาหรู 5 เรือน เงินฝาก 40 บัญชี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของหน่วยงานรัฐ ในกรณีนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565 พร้อมนางวัชราวลัย เบี้ยวไข่มุข คู่สมรส

นายนพพลแจ้งว่า ตนเองมีรายได้ต่อปีคือรายได้ประจำเป็นเงินเดือนและโบนัส 2,730,000 บาท และมีรายจ่ายต่อปี ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัว เบี้ยประกันชีวิต ค่าท่องเที่ยวและเงินบริจาค มูลค่ารวม 1,800,000 บาท นายนพพลและนางวัชราวลัย แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 48,500,991 บาท เป็นทรัพย์สินของนายนพพล 36,768,298 บาท เป็นทรัพย์สินของนางวัชราวลัย 11,732,693 บาท ไม่มีหนี้สิน

สำหรับทรัพย์สินของนายนพพลและนางวัชราวลัย ประกอบด้วย เงินฝากรวม 40 บัญชี 6,320,421 บาท เงินลงทุน ที่แจ้งว่าเป็นการลงทุนในกองทุนรวม หลักทรัพย์ หุ้นกู้ ใน บลจ.และ บมจ.ต่าง ๆ จำนวน 18 รายการ มูลค่ารวม 19,329,843 บาท ที่ดินรวม 6 โฉนด มูลค่า 7,163,500 บาท

ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในชื่อของนางวัชราวลัย เป็นบ้าน 1 หลัง มูลค่า 4,000,000 บาท นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนายนพพล ได้แก่ ยานพาหนะ 1,381,100 บาท สิทธิและสัมปทาน 9,942,035 บาท ทรัพย์สินอื่น ประกอบด้วยนาฬิกายี่ห้อหรูของสุภาพบุรุษ จำนวน 5 เรือน มูลค่า 364,090 บาท