ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ ในการที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต

วันที่ 10 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ ในการที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

ข้อความพระราชสาส์น ความว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร กรุงลอนดอน หม่อมฉันและพระราชินี รวมทั้งพระราชวงศ์ทุกพระองค์ รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

ประชาชนชาวไทยขอร่วมอาลัยกับประชาชน แห่งสหราชอาณาจักรต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพระประมุขซึ่งเป็นที่รัก รวมทั้งร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่มีมาอย่างยาวนานของพระองค์ ในฐานะพระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพสกนิกรอย่างแท้จริง หม่อมฉันและประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการถึงสองครั้งในปี 2515

และ 2539 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยความซาบซึ้งและภาคภูมิใจยิ่ง เราทั้งหลายขอแสดงความอาลัยแด่ฝ่าพระบาท พระราชวงศ์ และประชาชนแห่งสหราชอาณาจักร ในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าในครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง