“ITD-ช.การช่าง-ซิโนไทยฯ”ชิงเค้ก2หมื่นล้าน อุโมงค์รถไฟทางคู่มาบกะเบา–จิระ พ่วงลพบุรี–ปากน้ำโพ เคาะราคา7ก.ย.นี้

แฟ้มภาพ

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯออกประกาศเชิญชวนและจำหน่ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง

คือ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ สัญญาที่ 3 (งานอุโมงค์) และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม ทางรถไฟยกระดับ (Viaduct) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎคม 2560

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้เปิดรับยื่นซองเสนอคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคยื่นซองเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางคู่ทั้ง 2 สัญญา จากบริษัท ห้างร้าน

โดยมีผู้ให้ความสนใจยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ สัญญาที่ 3 (งานอุโมงค์) จำนวน 5 ราย คือ

1. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที
​2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
3. กิจการร่วมค้า ซีที
4. กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอสวาย
5. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ทางยกระดับ (Viaduct) ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 5 ราย คือ

1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน
3. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มหาชน
5. บริษัท ทีพี เจวี จำกัด

สำหรับการยื่นซองเสนอราคาทั้ง 2 สัญญานั้น ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะแจ้งผลผู้มีสิทธิเสนอราคา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 จากนั้นจะเปิดให้เอกชนผ่านคุณสมบัติเข้าประกวดราคาในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ไปรษณียากร (Cat) เขตบางรัก โดยจะประกาศผลการประกวดราคาทางเว็ปไซต์ของการรถไฟฯ ในวันที่ 18-20 กันยายน 2560

” ภายหลังจากที่ประกาศผลและผู้ที่ชนะการประกวดราคาแล้ว การรถไฟฯ จะลงนามในสัญญา ตามลำดับขั้นตอนต่อไป”

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม เป็นทางรถไฟยกระดับ (Viaduct) งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 10,145.05 ล้านบาท ระยะทาง 23 กิโลเมตร การก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในบริเวณดังกล่าวนั้น เพื่อช่วยในการเลี่ยงจุดตัดในตัวเมืองจังหวัดลพบุรีที่มีปัญหาการจราจรคับคั่ง อีกทั้งยังมีแหล่งโบราณสถานที่ทรงคุณค่าควรคู่กับการอนุรักษ์

​โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ สัญญาที่ 3 (งานอุโมงค์) เป็นโครงการก่อสร้างทางคู่ระยะเร่งด่วน โดยมีรายละเอียดที่ต้องการจ้างเป็นการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 9,399.46 ล้านบาท ระยะทาง 8 กิโลเมตร ประกอบด้วยอุโมงค์ที่ 1 อุโมงค์คู่ทางเดี่ยว ระยะทาง 5.85 กิโลเมตร อุโมงค์ที่ 2 อุโมงค์เดี่ยวทางคู่ ระยะทาง 0.65 กิโลเมตร และอุโมงค์ที่ 3 อุโมงค์คู่ทางเดี่ยว ระยะทาง 1.40 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างรถไฟทางคู่เป็นการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ เพื่อให้มีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ตามแผนการลงทุน และตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งทางรถไฟ และเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็ว ลดระยะเวลาการเดินทาง ทำให้รถไฟมีความตรงต่อเวลา และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น