โยธาผนึกกทม.-ปริมณฑลวาง “ผังภาคมหานครไร้รอยต่อ” ฮับเศรษฐกิจหนุน EEC

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดร่างผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ผังภาคมหานคร) ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาให้มีบทบาทเป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจ การค้า การบริการ ระดับนานาชาติ ซึ่งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2562 ภายใต้หัวข้อ “ผังภาคมหานครไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน”

การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน และสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาไปสู่ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ซึ่งผังภาคมหานครจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการชี้นำดำเนินการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน การรักษาสิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงการป้องกันภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาทุกด้านของภาคมหานครเป็นเอกภาพ

“ปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวจนเกือบเต็มพื้นที่ที่ผังเมืองรวมกำหนดให้เป็นพื้นที่เมือง ในอนาคตภาคมหานครยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเผชิญเหมือนมหานครต่างๆ ทั่วโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นที่ฐานและบริการที่เหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องไร้รอยต่อ โดยพื้นที่ต่อเชื่อมกันสีผังเมืองจะกำหนดเป็นสีเดียวกัน“

แต่ด้วยความได้เปรียบของทำเลที่ตั้ง ภาคมหานครเป็นศูนย์กลางแกนการพัฒนาเศรษฐกิจ เชื่อมโยงเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก กับประเทศอาเซียน อินเดียและจีน และเป็นเพื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ ของประเทศ คือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักและการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

ทั้งนี้เมื่อดำเนินการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วเสร็จ กรมจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะส่งมอบให้เรามีแต่ละจังหวัดนำไปเป็นแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมต่อไป