“ศักดิ์สยาม” เร่งบรรจุแผนลงทุนรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 “ขอนแก่น-หนองคาย”

“ศักดิ์สยาม” เร่งบรรจุแผนลงทุนโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 “ขอนแก่น-หนองคาย”

3 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมทางหลวง และผู้แทนกรมการขนส่งทางรางเข้าร่วมการประชุม

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 และการเร่งรัดการนำเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ในช่วงขอนแก่น – หนองคาย รวมถึงการติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ สายเหนืออีสาน

สรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบ ผลการก่อสร้างโครงการทางคู่ ระยะที่ 1 ที่มีผลการก่อสร้างเร็วกว่าแผนงาน จำนวน 3 สัญญา โดยให้ รฟท. กำกับดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ประกอบด้วย

1.1   โครงการฯ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 62.46

1.2 โครงการฯ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 93.99

1.3   โครงการฯ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 90.11

2. ให้ รฟท. กำกับดูแลให้ผู้รับจ้าง เร่งรัดการก่อสร้าง สัญญาที่มีผลการก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน ให้มีผลการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน โดยเร็ว ประกอบด้วย

2.1 ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 69.88

2.2 ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 92.102.3 ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 88.82

2.4 ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 99.94

2.5 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 82.82

2.6 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 82.35

3. ให้ รฟท. เร่งรัดการนำเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟทางคู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์กับ สปป. ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ รฟท. เร่งรัดการเสนอโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการ รฟท. พิจารณาเรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ในช่วงขอนแก่น – หนองคายแล้ว ให้ รฟท. ทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบการดำเนินงานและประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ ให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับประสบการณ์ที่มีปัญหาในอดีตมาปรับปรุง ให้การนำเสนอโครงการเกิดความสมบูรณ์

2. ให้ รฟท. รวบรวมข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าจากการเปิดให้บริการรถไฟลาว – จีน ว่ามีผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศอย่างไร และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ในประเด็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง ของ รฟท. ให้ รฟท. ประสานขอข้อมูลแรงงานในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4. ให้ รฟท. ศึกษาแนวทางของ ทล. ในการป้องกันการขโมยอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling) ดังที่เคยเกิดกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

5. จากสถานการณ์เพดานหนี้สาธารณะของประเทศ ขอให้ รฟท. ศึกษาแนวทางอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการของ รฟท. เพื่อลดภาระการพึ่งพางบประมาณของประเทศ เช่น การทำ PPP หรือการศึกษาแนวทางการทำ TFF ของ กทพ. เพื่อให้สามารถแปลงแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงได้

6. การแก้ไขปัญหาสะพานสีมาธานี ให้ รฟท. จัดทำทางเลือกในการดำเนินโครงการให้ครบถ้วน สำหรับนำไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เช่น ทางเลือกในการอ้อมเมืองตามแนวคิดของ MR-MAP และพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางให้ครบถ้วน เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะส่วนที่ผ่านตัวเมืองใหญ่ ให้ รฟท. ออกแบบด้วยความรอบคอบ โดยให้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ ประกอบการพิจารณาด้วย


7. ในการพัฒนาโครงการรถไฟสายใหม่ ให้ รฟท. ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนว่ามีปัญหาในส่วนใดหรือไม่ โดยจัดทำเป็น Checklist หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนทันที

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ